SÖZLEŞMELER

TEDARİK SÖZLEŞMESİ

Tedarik sözleşmesi mal alan ve mal temin eden arasında yapılan ticaret hayatında sıklıkla karşılaşılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye örnek bir metin aşağıda yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Resim Capri23auto tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir tarafta ticari ikametgah adresi; ………………  adresinde bulunan ……………. (aşağıda kısaca “Tedarik Eden” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ticari merkezi merkezi; ………………….  adresinde bulunan …………… (aşağıda kısaca “……………” olarak anılacaktır.)

MADDE 1 . TARAFLAR VE TANIMLAR :

Tedarik eden : ……ile yapmış olduğu sözleşme tahtında ………. tarafından üretilen ve ana dağıtım ve pazarlaması yapılan ürünleri belli bölge dahilinde pazarlayan ve bu sözleşmeye taraf olan şirkettir.

………..: Kendisine bağlı bayiliklerde(bundan sonra satış noktası olarak anılacaktır.) ürünleri nihai tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan ve bu sözleşmenin diğer tarafını teşkil eden şirkettir.

Satış noktası    :……..’in yönlendirmesi ile tedarik edenden, tedarik edilen ……… ürünlerinin nihai tüketiciye ulaştıran …….. marka adı altındaki işletmelerdir.

MADDE 2 . SÖZLEŞMENİN KONUSU :

Tedarik eden  ile  ……….. arasında sözleşme süresi boyunca uygulanacak alım satım ilişkisinin esaslarını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tesbit edilmesidir.

İşbu Sözleşme ile ……………., şu anda kendisine bağlı çalışan ve anlaşma süresince açılacak satış noktalarında münhasıran ….. ürünlerini satın almayı ve kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 . SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :

Bu sözleşme …/…/… tarihinden itibaren başlayıp, …/…/… tarihihine kadar devam edecektir. Bu sürenin bitim tarihinden en az 1 (bir) ay önce taraflar bir araya gelerek sözleşmenin uzatılma şartlarını görüşecek ve mutabakata varılması halinde sözleşmenin devamında yazılı olarak yenilenecektir. Aksi halde işbu sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

MADDE 4 . SİPARİŞ – SEVKİYAT – TESLİMAT  :

SATIŞ NOKTALARI, bir Satış Temsilcisi tarafından Tedarik eden adına ürünlerin anında satışını yapmak ve/veya sipariş almak üzere önceden belirlenmiş, planlı bir teslimat gün aralığı ile ziyaret edilir.

Ziyaret sıklığı ve ziyaret günleri Tedarik eden Satış Temsilcisi tarafından ………..’e ve satış noktalarına bildirilir. Satış Temsilcisi satış noktalarını haftada en az 2  gün  ziyaret eder ve eksik  olan ürünleri  Satış noktalarına anında satış yaparak bırakır veya daha sonra teslimatı yapılmak üzere sipariş olarak alır.

Teslimatlar, tedarik eden tarafından satış noktalarında ürünler yerleştirilmek  suretiyle yapılır.

MADDE 5 . FİYAT  –  VADE :

Satış fiyatlarındaki her fiyat değişikliği  tedarik eden tarafından ………….’e ve özellikle satış noktalarına bildirilir. …….. ürünlerinin karşılığı ödemelere uygulanan vadeler tedarik eden tarafından belirlenir ve ….. Satış Temsilcisi tarafından satış noktalarına ve ………..’e bildirilir. Bu sözleşmeye istinaden, tüm satış noktaları için ödeme şekli nakit veya kredi kartı ile gerçekleşecektir.

     MADDE 6 .ÖZEL ŞARTLAR  :Tedarik eden,……..’e Madde 3’teki süre boyunca satış noktalarında  ……. markalı ürünleri satması ve/veya tüketmesi karşılığında;

 -TÜRKİYE’deki aktif tüm satış noktalarının ve yeni açılacak olan satış noktalarının yapacağı tüm ürün alımları için ……’ya Fatura altı %….. iskonto uygulanacaktır.

-TÜRKİYE’deki aktif tüm satış noktalarının ve yeni açılacak olan satış noktalarının yapacağı tüm ) ürün alımlarının toplamı, her 2 ayda bir hesaplanacak ve yapılan mutabakat sonucunda, gerçekleşen cironun %….+KDV’i belirlenecektir. Mutabık kalınan %….+KDV’lik iskonto tutarı için tarafınızdan alınacak olan Fiyat Farkı faturası karşılığında, ……..’in ilgili banka hesabına Nakit olarak ödenecektir.

-Ürünlerin satış miktarı, dağıtımı, teslimat, iade koşulları, ödeme koşulları ve sair tüm hususları SATIŞ NOKTALARI ile birebir görüşülecek, satış noktalarından kaynaklanan herhangi bir zarar doğması halinde tedarik eden bu hususu satış noktaları ile çözüme kavuşturacak, …………..’den zarardan kaynaklanan herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Bu hususta muhatabının satış noktaları olduğunu Tedarikçi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 . TANZİM VE TEŞHİR MALZEMELERİ :

Satış noktaları, kendisine …veya tedarik eden tarafından teslim edilmiş  ……,her türlü stand,raf veya teşhir malzemesini Satış Temsilcisi ile mutabık kalacağı satış mahalli içi  ve dışı noktalarda ve mutabık kalındığı şekilde kullanmayı taahhüt eder. Anılan tüm malzemeler ariyet sözleşmesi ile teslim edilir. Zayi olan veya hasar gören malzeme bedelleri ilgili satış noktasına fatura edilir. Normal kullanmanın dışında müşteriden kaynaklanan nedenlerle zayi olan veya hasar gören malzemem bedelleri ilgili satış noktasına fatura edilir.

MADDE 8 . ÖDEME SİSTEMİ :

Satış noktaları ödemeyi sözleşmenin 5. maddesinde belirtildiği şekilde yapacaktır.

Ödeme konusunda tek muhatabının ilgili satış noktası olduğunu, bu hususta ………..’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini tedarik eden şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 . BOZUK-HASARLI ÜRÜNLER :

………..Ürünleri satış noktalarına, hasarsız ve son kullanım tarihi geçmemiş olarak kullanılabilir durumda teslim edilir.. Teslimden sonra ortaya çıkan hasar ve bozukluklardan dolayı ancak üretim hatası olduğu tespit edilen ürünler ile nakliye sırasında bozulmuş ürünler tedarik eden tarafından iade faturası ile geri alınır. Aynı anda yeni ürün teslim edilir.

MADDE 10. DEVİR YASAĞI

tedarik eden, satışını ve dağıtımını yapmış olduğu ürünlerin, sözleşme konusu borç ve yükümlülüklerini bizzat ifa edecek, …………..’in yazılı muvafakati olmaksızın bu Sözleşmeyi ve/veya Sözleşme konusu yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını devir, nakil ve temlik etmeyecek, teminat olarak göstermeyecektir.

MADDE 11.MÜCBİR SEBEPLER :

Algida ürünlerinin tabii afetler, seferberlik, grev ve lokavt, imalattaki teknik aksamalar, belediyeler ve resmi makamlarca verilen emirler ve alınan kararlar ile getirilen sınırlamalar sonucu hammadde ve diğer yan ürünleri temin edememe ve ithalat kısıtlamaları gibi sebeplerle satış ve sevkiyatının durdurulması ve burada bahsedilmeyen ve önceden öngörülmeyen mücbir sebeplerin meydana gelmesinden ötürü tedarik eden ün taahhütlerini zamanında yerine getirememesi, işbu sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

MADDE 12. FESİH :

Bu sözleşmenin maddelerinden birinin herhangi birinin ihlali halinde ve tedarik edenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ……… sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.  Diğer yandan taraflardan birisinin iflası, konkordato ilan etmesi veya hakkında tasfiye kararı verilmesi hallerinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir.

MADDE 13. YETKİ  :

İşbu sözleşmenin yorum ve uygulamasından doğabilecek ihtilafların çözülmesinde; …. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 14. TEBLİGAT :

Sözleşme uyarınca yapılacak bilcümle tebligatlar, Tebligat Kanunu hükümlerine göre tarafların sözleşmede gösterilen adreslerine yazılı olarak yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri değişikliğin vukuundan itibaren 7 (yedi)gün içinde diğer tarafa bildirirler. Aksi takdirde sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

MADDE 15. DAMGA VERGİSİ :

İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi, tedarik eden tarafından ödenecektir.

MADDE 16 . DİĞER :

Bu sözleşme, varsa taraflar arasında evvelce akdedilmiş sözleşmelerin yerine kaim olaracaktır.

İşbu sözleşme onaltı(16) madde olarak hazırlanmış olup …/…/… tarihinde ve 2 (iki) nüsha halinde tarafların yetkili temsilcileri tarafından müştereken tanzim ve imza olunmuştur.

TEDARİK EDEN                                                     MERKEZ

 

Bir Cevap Yazın