SÖZLEŞMELER

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

Alım satım sözleşmesi, alıcı ile satıcı arasında yapılan, karşılıklı olarak yükümlüklerin yer aldığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmeye örnek bir metin aşağıda yer almakta olup diğer örnek sözleşmelere buradan erişebilirsiniz. 

Resim Peggy und Marco Lachmann-Anke tarafından Pixabay‘a yüklendi

MADDE 1.TARAFLAR

a.

Adres                    : 

Vergi Dairesi         : 

Vergi No               : 

E-posta                 :

Telefon                :    

b.

Adres                    :

Vergi Dairesi         :

Vergi No              :

E-Posta                 :

Telefon                 :

            ‘den ibarettir.

             Bundan sonra  …. “SATICI”, …… “ALICI” olarak anılacaktır.

MADDE 2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

            İşbu alım satım sözleşmesi ALICI firmanın SATICI firmadan “….” marka ve logosunu barındıran “…” ürünlerini satın almasına ve …. Adresinde yer alan …. İşletmesinde müşterinin istifadesine sunmasına ilişkin hususları düzenlemek gayesi ile imzalanmıştır.

MADDE 3.SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

3.1.İşbu sözleşme ALICI firmaya yalnızca …. ürünlerinin SATICI FİRMADAN temini ve … adresinde yer alan kendisine ait işletmede müşterilerin istifadesine sunma yetkisini içermektedir. Bunun dışında ALICI FİRMAYA fikri ve  sınai haklar bakımından herhangi bir hak ve yetki sağlamamaktadır. İşbu sözleşme yalnızca ürün alış ve satışına ilişkin hususları belirler.

3.2.ALICI FİRMA, SATICI FİRMA dan aldığı …. ürünlerini yalnızca kendisine ait … tabelası altında faaliyet gösteren işletmede kullanma hakkına sahiptir. Bunun dışındaki işletmelerde kullanma, üçüncü kişilere satış ve saire hak ve yetkisi bulunmamakta olup aksi durum, işbu sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. Bu hükmün ihlali halinde ALICI FİRMA herhangi bir ihtara veya süre öneline hacet kalmaksızın satıcı firmaya 50.000 TL(ellibinTL) cezai şart ve aynı tutarda tazminat ödemekle yükümlü olduğunu, işbu tutarın her ihlal için ayrı ayrı söz konusu olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.Sözleşmenin imzalanması esnasında geçerli olan ürün fiyat listesi ekte olup SATICI FİRMA nın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ürün listesinde fiyatlara KDV ekli olmayıp satış faturası KDV eklenerek tanzim edilecek olup, KDV ALICI FİRMA’ya aittir.

3.4.ALICI FİRMA, … tabelası altında işletilen …. Adresindeki işletmede SATICI FİRMA’nın uygun gördüğü yerlerde YEMEN KAHVESİ’nin belirleyeceği reklam materyallerini kullanmakla yükümlüdür. Aksi durum sözleşmenin ihlali anlamına gelip SATICI FİRMA herhangi bir süre öneline hacet kalmaksızın işbu sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

3.5.ALICI FİRMA, sözleşme konusu ürünleri uygun koşullarda saklanacağını, sözleşme konusu ürünleri müşterilen istifadesine sunarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, gıda maddeleri mevzuatına, Sağlık mevzuatına Tarım İl Müdürlüğü denetim ve depolama standardına ve diğer sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu maddesinin ihlali ile herhangi bir sağlık sorunu meydana gelmesi yahut herhangi bir zarar oluşması halinde,  hiçbir ihtara gerek olmaksızın meydana gelen zararın tamamının kendisi tarafından tazmin edileceğini ve bu husustaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ALICI FİRMA kabul ve taahhüt eder.

ALICI FİRMA, işbu maddedeki yükümlülüğünün ihlali nedeniyle, adli veya idari mercilerce verilecek para cezaları ile gerek SATICI FİRMA gerekse üçüncü kişiler nezdinde meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve meydana gelen zararın SATICI FİRMA’ya yansıması halinde bu bedelin kendisine rücu edileceğini, bu bedelin ödenmesine ilişkin bildirimin yapılmasından itibaren 5(beş) gün içerisinde SATICI FİRMA’ya ödemesinin gerçekleştirileceğini ALICI FİRMA kabul ve taahhüt eder.

3.6.ALICI FİRMA ürünleri teslim alınması esnasında kontrol etme yükümlülüğü bulunduğunu, teslim alması halinde kontrol ederek mevzuata uygun şekilde, ayıpsız olarak teslim alınmış sayılacağını kabul ve beyan eder.

3.7.SATICI FİRMA, ürünlerin kendi deposundan ALICI FİRMA’ya ait … adresindeki işletmeye nakliyesini organize edecektir. Nakliye, her ürünün saklanma ve sevkiyat durumu dikkate alınarak yapılacaktır. Nakliye, yükleme, boşaltma, teslim ve hammaliye giderleri ALICI FİRMAYA aittir.

3.8.Bu sözleşme sadece SATICI FİRMA ve ALICI FİRMA ile karşılıklı yazılı mutabakat sağlanması halinde değiştirilebilir.

3.9. Sözleşme şartlarından birinin hükümsüz olması halinde diğer hükümler geçerliliğini korur. Geçersiz hüküm yerine ekonomik anlamda en yakın yeni bir hüküm yazılı mutabakatla konulacak, bu hüküm konuluncaya kadar yürürlükteki mevzuattan yararlanılacaktır.

3.10 Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi ) gün öncesinden yazılı olarak bildirmediği takdirde, sözleşmede yazılı adreslerine gönderilecek tebligatlar bila tebliğ olsa dahi hukuken geçerli tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

3.11. Sözleşme SATICI FİRMA tarafından bir ay, ALICI FİRMA tarafından ise üç ay önceden yazılı ihbar ile her zaman ve tazminatsız feshedilebilir. ALICI FİRMA sözleşmede belirtilen yükümlülükler ve koşulların herhangi birine aykırı davranması halinde hiçbir süre öneline ve yazılı bildirime hacet kalmaksızın SATICI FİRMA işbu sözleşmeyi neden göstermeksizin ve süre öneli gözetmeksizin derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu fesihten dolayı ALICI FİRMA hiçbir isim altında herhangi bir bedel ve tazminat talep edemeyecektir

3.12.Taraflar işbu sözleşmenin yorumlanması veya uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisini peşinen kabul etmişlerdir.

3.13. Bu sözleşme, satışlar ve satışlar ile ilgili tüm belgelerden ve kıymetli evraktan kaynaklanan tüm giderler ile vergi resim ve harçların sorumluluğu ilgilisine ait olup, sözleşmenin damga vergisi SATICI FİRMA tarafından ödenecektir.

İşbu sözleşme 3(üç) madde ve 1(bir) ekten oluşmakta olup iki nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir…/…/…

EKİ:Fiyatlandırılmış ürün listesi                    

Bir Cevap Yazın