Genel, SÖZLEŞMELER

ALT KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Alt kira sözleşmesi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İşte alt kira sözleşmesine örnek bir metin.

Resim aymane jdidi tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir tarafta kiracı konumunda bulunan …………….. ile bir tarafta ………. adresinde bulunan dükkanı alt kiraya veren konumunda bulunan ………….. aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. KİRAYA VEREN

Ünvanı            :

Adres              :

Vergi Dairesi   :

Vergi No         :

E-posta           :

Telefon           :       

1.2. KİRACI

Ünvanı            :

Adres              :

Vergi Dairesi   :

Vergi Numarası:

E-posta            :

Telefon            :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ŞARTLAR

İşbu sözleşme ………… ile ………. arasında ……………… adresinde bulunan dükkan için akdedilmiş ……….. tarihli ana kira sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası mahiyetindedir. Bu sözleşmenin imzalanması ile kiracı sıfatını haiz ……….   …………….. tarihli kira sözleşmesini ve şartlarını kabul ettiğini beyan eder. ………. tarihli ana kira sözleşmesine herhangi bir aykırılık alt kiracı tarafından gerçekleştirilmesi halinde işbu alt kira sözleşmesinin feshedilebileceğini, alt kiracıdan kaynaklı bir sebeple akde aykırılık gerçekleştirilmesi halinde ve bu sebeple bir zarar doğması halinde tamamının kendisine rücu edileceğii alt kiracı kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

Kiraya verenin hak sahibi bulunduğu(……….. tarihli ana kira sözleşmesinin ……… maddesi gereğince) ve aşağıda gösterilen kiralama konusu gayrimenkulün kiracıya kiralanmasına ilişkin şartlar işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Bu sözleşmeye esas teşkil eden kiralama şartları ve kiralama bedelinin değiştirilmesi tarafların karşılıklı mutabakatı ile sağlanır.

MADDE 3- TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU

Bu sözleşmeye esas olan gayrimenkul; ………………………. adresinde bulunan dükkandır.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşmenin, imza tarihinden başlayıp ………….. dönemini kapsayacağı hususunda anlaşmışlardır. 

Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren kiracı 2 (iki) ay içerisinde mecuru tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5- KİRA BEDELİ

Kira Bedeli taraflar arasında aylık ……………TL+KDV olarak kararlaştırılmış olup, kira bedelleri her ayın 1(BİR)inde kiraya verene ait ……………………. nolu hesaba yatırılacaktır.  

Kiracı aylık kira bedellerinin, birinci kira yılı sonundan başlamak üzere, kira süresince her kiralama yılının sonunda %10(YÜZDE ON) oranında artacağını kabul ve taahhüt eder.

Kira bedellerinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi halinde, Kiraya Veren kiranın ödenmesini kiracıdan yazılı olarak talep edecek, yazılı ihtardan itibaren 1 ay içerisinde kiracının kira bedelini ödememesi halinde kiraya veren sözleşmeyi, gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin tek taraflı feshedebilecektir. Kiracı, vadesinde ödenmeyen kira bedelleri için aylık %2 (iki) oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul eder.

MADDE 6- KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI

………………… adresinde bulunan gayrimenkul …………………. markası altında kullanılacaktır.

Kiracı, kiralanan mecuru başka marka, tabela altında kullanamaz ve faaliyet konusunu değiştiremez. Bu hükme aykırılık halinde kiraya veren işbu alt kira sözleşmesini herhangi bir süre öneline ve bildirime hacet kalmaksızın feshedebilecektir.

MADDE 7- BAKIM – ONARIM VE TADİLAT

Kiralama konusu gayrimenkulde gerekli her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemleri için kiracı yazılı talepte bulunmak ve kiraya verenin yazılı onayını almak zorundadır. Kiracı tadilat ve yenileme istekleri için gerekli plan, proje ve çizimleri, yazılı onay talebi ile birlikte kiraya verene iletecektir.

Kiracının hizmetini sürdürebilmesi için izin aldıktan sonra yapacağı taşınmaz anlamındaki tüm tadilat ve yenilemeler, binanın ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. Bu ve olası diğer masraflar için kiracı, kiraya verenden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

Sözleşme sonunda, kiracı kiralanan mecuru eski haline getirmeye mecburdur. Ancak kiracı kendi ihtiyarı ile bıraktığı taşınmaz/taşınır mal için kiraya verenden/kiralanan mecurun malikinden değer artışı da dahil her ne ad altında olursa olsun bir bedel yahut hak talep edemez.

MADDE 8- ÖZEL ŞARTLAR

8.1.Kiracı, kiraladığı yerde onarım gerektiren bir durumun bulunması halinde …………..işletmesi için gerekli onarım ve tadilatları kendisi yapmakla mükelleftir.

8.2.Kiracı elektrik, su, doğalgaz, yakıt masrafları, aidat gibi giderlerden kendisi sorumludur. Elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini kiracı kendi üzerine alacaktır.

8.3.Kiracının çalışanları, üçüncü şahısların zarar görmesine sebebiyet verirse, bu durumdan ve oluşacak her türlü maddi ve manevi zararlardan kiracı tek başına sorumludur.

8.4. Kiracı, kiralanan mecuru, kira süresi bitiminde kiraladığı hali ile teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.5. Kiracı, mecuru alt kiraya verebilir. Kiraya veren, kiralanan yerin alt kiraya verilmesi halinde, kiracıdan herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

8.6. Kiracı, bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini bir başkasına doğrudan veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez.

8.7.Kiracı bu sözleşmeden doğabilecek hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemez, herhangi bir ayni veya şahsi hakla kayıtlayamaz.

8.8.Kirazı kiralana yeri kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez, kullandıramaz, yararlandıramaz, işgal ettiremez, ortaklaşa ve işbirliği halinde kullanamaz,

8.9.KİRACI’nın sözleşmenin imza tarihinde şirket ortağı olan kişi veya kişiler (kendi aralarında hisse devri hariç) herhangi bir  şekilde değişikliğe uğrarsa veya 3. bir kişiye herhangi bir oranda hisse devir edilir ise  (ilgili kişilerin birinci dereceden yakınlarına bağış, devir veya miras yoluyla bırakma hariç) KİRACI derhal KİRALAYAN’a yazılı olarak bilgi verecektir. Aksi takdirde KİRAYA VEREN, bilgiyi edindiği tarihten itibaren doksan ( 90 ) gün içinde iş bu akde aykırılığın giderilmesi için en az 15 gün süreli bir ihtarname gönderir. Bu süre içinde akde aykırılık giderilmediği takdirde KİRALAYAN, sözleşmenin feshi ile kiralananın tahliyesini talep edebilir.

8.10.Kiracı;

• Kiralanan yerin özünü etkileyecek veya ona zarar verecek yahut varlığını tehlikeye düşürecek veya değer kaybettirecek hareketlerden kaçınmayı,

• Kiralanan yerin iyi halde muhafazası için gerekli dikkat ve özeni göstermeyi,

• Kiralanan yer dâhilinde kullanım amacının gerektirdikleri hariç olmak üzere patlayıcı, yanıcı veya tehlikeli madde bulundurmamayı,

• Kiralanan yerde meydana gelen zararları derhal KİRALAYAN’a bildirmeyi, geciken bildirimlerden ve bundan dolayı meydana gelecek zararlardan KİRALAYAN’a karşı sorumlu olduğunu,

• Sair yasal yükümlülüklere aynen riayet edeceğini ,

kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE TAHLİYE

9.1.Sözleşmede belirtilen sürenin sona ermesi,

9.2.Sözleşme belirtilen nedenler akde aykırılık hallerinde KİRAYA VEREN’ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi,

9.3.ALT KİRACI’nın iflası ve diğer yasal nedenlerin varlığı,

9.4.İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, kiracının yukarda sayılan sözleşme maddelerine muhalefet etmesi hallerinde,

9.5.ALT KİRACI’nın iş bu sözleşmenin 5. maddesinde belirlenen kira bedelini belirtilen günden(her ayın biri) itibaren 5 gün içinde ödenmemesi üzerine KİRAYA VEREN tarafından ALT KİRACI’ya gönderilecek 10(on) gün süreli ihtara rağmen faizi ile birlikte ödenmemesi durumunda KİRAYA VEREN sözleşmeyi feshedebilir.

9.6.Kiralanan yerin tahliyesi lazım geldiğinde, tamamen boş olarak KİRALAYAN’a teslim edilecektir. Ancak KİRALAYAN’ın tahliyeden önceki tarihli açık ve yazılı bir kabulünün olması durumunda bunun dışındaki bir şekilde teslim edilebilir. Teslim şekli ne olursa olsun KİRACI’nın kiralanan yerde bıraktığı sabit ve hareketli malzemelerin bedelini talep etme hakkı yoktur.

9.7.ALT KİRACI, kira süresi bittiği halde, KİRALANAN yeri kullanmaya devam ederse; kira, o dönem için ödenen kira bedelinin 5 katı oranında bedeli tazminat olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRALAYAN’ın bu durumda haklarını kullanmaması KİRACI’ nın KİRALANAN yeri kullanmaya devam etmesini kabul ettiği anlamına gelmez. Bunun için KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya ihtar gönderilmesine gerek yoktur.

MADDE 10-SON HÜKÜMLER

10.1.İş bu sözleşmenin sona ermesi veya başka şekilde bitirilmesi halinde KİRACI’nın sözleşme gereği ödemesi gereken tutarlarla ilgili hükümlerin KİRACI’ya getirdiği yükümlülükler, sözleşmenin sona ermesi veya bitirilmesinden sonra da devam eder.

10.2.ALT KİRACI, bu sözleşmeyi kısmen dahi ihlal etmesi halinde, KİRALAYAN’ın uğrayacağı her türlü zararı, yapacağı her türlü giderleri ve avukatlık ücretleri ile yargılama giderlerinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3.Sözleşme değişiklikleri mutlaka yazılı olacak ve taraflarca imzalanacaktır. Bu nedenle, herhangi bir hususun KİRAYA VERENİN’ın bilgisiyle, zımni onayıyla, göz yumulmasıyla veya teamülü nedenlerle değiştirildiği iddia edilemez. Özellikle kiralanan yerin akde aykırı olarak kullanımının KİRAYA VERENİN’ın zımni muvafakatinin varlığı kabul edilemez. 

MADDE 11-VERGİ

Belediye Gelirleri Kanunundan, eklerinden veya onun yerine geçecek kanuni ve diğer düzenlemelerden veya buna benzer mevzuat veya idari tasarruftan veya mahkeme kararlarından doğacak, kiralanan yerin kullanılması ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile çöp vergisi (Emlak vergisi ile kanunun gerektirdiği yerlerde Katma Değer Vergisi dahil) ile kiralanan yer ile ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri mali yükümlülükler KİRACI tarafından ödenir. Burada bahsi geçen vergi, resim ve harçlar KİRALAYAN’ın mal sahiplerinin kiracısı olması dolayısıyla ödemek durumunda kalacağı ve kiracı sıfatına terettüp eden vergi, resim ve harçları da ifade etmektedir. Sözleşmeden kaynaklanacak damga vergisi KİRACI tarafından ödenecektir. 

Bunların kanuni yükümlüsü olması nedeni ile KİRAYA VEREN’in ödemesi halinde, KİRAYA VEREN, ödediği miktarlar için KİRACI’ya rücu eder. KİRACI’nın ödemede gecikmesi halinde 5.madde de belirtilen kira bedeliyle alakalı temerrüde ve gecikme faizine ilişkin hükümler de burada uygulama alanı bulacaktır.

MADDE 12-TEBLİGAT ADRESİ

 İş bu sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adresler tarafların tebligat adresleridir. Taraflar bildirim adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, 10 gün içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerdir. Aksi takdirde, bu adreslerine yapılacak bildirimin kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler.

MADDE 11-UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİİ

İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde ….. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 11 (obir) maddeden oluşmuş olup, KİRAYA VEREN ile KİRACI arasında ……tarihinde yürürlüğe girmek üzere iki suret olarak yapılmış ve taraflarca okunarak her sayfası ayrı ayrı tüm taraflarca imzalanmıştır.

EKİ:

1.Taraflara ait imza sirküleri/imza beyannamesi

2……tarihli ana kira sözleşmesi

3.Sözleşmede imzası bulunan şirket ortakları ve imza yetkililerinin

nüfus cüzdan fotokopileri

Kiraya Veren                                      Kiracı 

Bir Cevap Yazın