Genel, SÖZLEŞMELER

Bayilik Bölgesi Direkt Satış Noktası Sözleşmesi

Bayilik bölgesi direkt satış noktası sözleşmesi örneği aşağıda yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Megan Rexazin tarafından Pixabay‘a yüklendi

İşbu sözleşme…..adresinde mukim … (… V.D.-….)İle (Bundan sonra SATICI FİRMA olarak anılacaktır) …. adresinde mukim …. (…V.D.- ….)(Bundan sonra ALICI FİRMA olarak anılacaktır) arasında ….markası altındaki tüm mekanlarda (Bundan sonra SATIŞ NOKTASI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen koşullarda SATICI FİRMA’nın ….( ekli listede yer alan ürünler) markalı ürünün satışı ve dağıtımı hususunda anlaşılmış ve 1 yıl süreyle aşağıda belirtilmiş koşullar çerçevesinde akdedilmiştir.      

 GENEL HÜKÜMLER                  :

İşbu bayilik bölgesi diret satış noktası sözleşmesi

aşağıdaki hükümler çerçevesinde imzalanmıştır. 

1.Sözleşmenin süresi 1 yıl olup, bu sürenin sonunda işbu sözleşme herhangi bir bildirime hacet kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz sayılacaktır. 

2. SATICI FİRMA ….ve ….markası altında işletilen tüm işletmelere belirlenen ambalajlarda ve kalite standartlarına uygun olarak sevk etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3. SATICI FİRMA, satışını ve dağıtımını yapmış olduğu …. markalı ekte listesi bulunan ürünlerin, sözleşme konusu borç ve yükümlülüklerini bizzat ifa edecek, ALICI FİRMA nın yazılı muvafakati olmaksızın bu Sözleşmeyi ve/veya Sözleşme konusu yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını devir, nakil temlik etmeyecek, teminat olarak göstermeyecektir.

4.ALICI FİRMA, SATICI FİRMA tarafından tüm satış noktalarına yapılan aylık satışın KDV hariç matrah üzerinden %….+KDV ciro primi alacaktır.  5

5.Satıcı firma satış noktalarına ilgili ayın ilk günü ve son günü arasında yapmış olduğu satışlara ilişkin aylık cari fatura dökümünü ve fatura fotokopilerini, bir sonraki ayın 10(on) una kadar ALICI FİRMA’ya mail yoluyla iletmekle yükümlüdür. Ayın 10(on) una kadar ilgili aya ait bahsi geçen belgelerin mail yoluyla iletilmemesi halinde ALICI FİRMA, SATICI FİRMAYA ilgili aya ait bahsi geçen belgelerin iletilmesi için 5(beş) günlük süre verir. Bu süre içerisinde satışlara ilişkin aylık cari fatura dökümün ve fatura fotokopilerinin ALICI FİRMAYA iletilmemesi halinde işbu sözleşme başkaca bir süre ve bildirim öneline hacet kalmaksızın ALICI FİRMA tarafından feshedilebilecektir. Fesih sebebiyle SATICI FİRMA her ne ad altında olursa olsun bir bedel talep etmeyeceğini kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Ürünlerin satış miktarı, dağıtımı, teslimat, iade koşulları, ödeme koşulları ve sair tüm hususları SATIŞ NOKTALARI ile birebir görüşülecek, satış noktalarından kaynaklanan herhangi bir zarar doğması halinde bu hususu satış noktaları ile çözüme kavuşturacak, ALICI FİRMA’dan zarardan kaynaklanan herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Bu hususta muhatabının satış noktaları olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7.SATICI FİRMA, ürünlerin kendi deposundan SATIŞ NOKTALARINA nakliyesini organize edecektir. Nakliye, her ürünün saklanma ve sevkiyat durumu dikkate alınarak yapılacaktır. Nakliye, yükleme, boşaltma, teslim ve hammaliye giderleri SATICI FİRMAYA aittir. Satın alınan ürün SATIŞ NOKTASINA nakledilene kadar ki olan, her türlü hasar ve ziyanın riski SATICI FİRMAYA aittir. Sözleşme konusu malların satış noktaları tarafından teslimatının reddi halinde ALICI FİRMA’nın bu hususta herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamayacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

8.Ürün fiyatları ekteki gibi olup fiyatlardaki herhangi bir değişiklik SATICI FİRMA ve ALICI FİRMA ile karşılıklı mutabakat ile değiştirilebilecektir. Karşılıklı mutabakat sağlanmadan fiyatlarda değişiklik yapılamayacağını taraflar şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. SATICI FİRMA listede yer alan ürünler dışındaki ürünleri ALICI FİRMA dan yazılı izin almaksızın değiştiremez ve satış noktalarına satış ve dağıtımı yapılamaz. Satış noktalarına dağıtımı yapılacak yeni ürünler öncelikle ALICI FİRMA ile görüşülecek mutabakat sağlanacak ve yazılı izin alınmasını müteakip satış noktalarına satış ve dağıtımı yapılacaktır.

10.SATICI FİRMA, emtianın, terkibi, spesifikasyonları, kalitesi, ambalajı, etiketi, geri kazanılabilir ambalaj sembolü ve/veya ilgili Bakanlıktan alınmış izin ve kod numarası dahil üzerindeki beyanlar açısından ürünlerin gıda, tüketici, çevre sağlık vb. mevzuatına, genel örf ve adete uygun olduğunu kabul ve beyan eder. 

11.Teslim edilen ürünlerin teslimat sırasında tespit edilen kalite problemleri (tat / şekil bozukluğu, ambalajlama hatası, eksik gramaj vs) SATICI FİRMA’ya satış noktaları tarafından bildirilir. Şekil bozukluğu ambalajlama hatası, eksik gramaj gibi hususlar teslimattan itibaren 2(iki) gün içerisinde, tat gibi sonradan anlaşılabilecek hususlar süresiz olarak bildirilecektir. Bununla birlikte satış noktası, SATICI FİRMA ve/veya şubeleri tarafından teslim edilen ürünleri, gıda ve sağlık koşullarına uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür. Teslimattan sonra satış noktasının, kusurundan kaynaklanan bir durumda SATICI FİRMA tarafından ürün iadesi kabul edilemez. Ancak satış noktasının kusuru bulunmayan kalite problemlerinde SATICI FİRMA ve/veya şubeleri satış noktasının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür.

12.ALICI FİRMA,  satış noktalarında SATICI FİRMA’nın satışını yaptığı ekli listede yer alan ürünler dışında aynı mimvaldeki ürünlerin satışını ve reklamını yapmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.  SATICI FİRMA tarafından bu maddeye aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde SATICI FİRMA durumu, ALICI FİRMA’ya bildirir, ilgili satış noktasında anılan aykırılığın ..(…) ay içerisinde düzeltilmemesi halinde SATICI FİRMA dilerse sözleşmeyi feshedebilir. Ancak satış noktalarında SATICI FİRMA’nın satışını yaptığı ve ekli listede yer alan ürünler dışında başka bir markaya ait aynı mimvaldeki ürünlerin satışının ve reklamının yapıldığı gerekçesi ile her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini SATICI FİRMA şimdiden kabul ve taahhüt eder.

13.SATICI FİRMA, şubelerinin bulunduğu iller dışında bulunan satış noktalarından minimum …(…) kutu ürün siparişini kabul edebilecektir. …(…) kutunun altındaki siparişlerin alınıp alınmayacağı SATICI FİRMA tarafından değerlendirilecektir. SATICI FİRMA nın şubelerinin bulunduğu illerde ise siparişler bakımından herhangi bir adet sınırlamasına gidilmeyecektir.

14.Deprem, doğal afetler, yolların kapalı olması, savaş, yangın, sel, grev ve lokavt, yasal kısıtlamalar ve benzeri ifa imkansızlıkları ve ya üretimde meydana gelebilecek aksamalar nedeni ile ürünlerin teslim edilememesinden dolayı, SATICI FİRMA bu durumu ALICI FİRMA‘ya yazılı olarak bildirecektir.

15. Bu sözleşme sadece SATICI FİRMA ve ALICI FİRMA ile karşılıklı mutabakat sağlanması halinde değiştirilebilir.

16. Sözleşme şartlarından birinin hükümsüz olması halinde diğer hükümler geçerliliğini korur. Geçersiz hüküm yerine ekonomik anlamda en yakın yeni bir hüküm yazılı mutabakatla konulacak, bu hüküm konuluncaya kadar yürürlükteki mevzuattan yararlanılacaktır.

17. Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi ) gün öncesinden yazılı olarak bildirmediği takdirde, sözleşmede yazılı adreslerine gönderilecek tebligatlar bila tebliğ olsa dahi hukuken geçerli tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

18. Sözleşme ALICI FİRMA tarafından … ay, SATICI FİRMA tarafından ise … ay önceden yazılı ihbar ile her zaman ve tazminatsız feshedilebilir. SATICI FİRMA sözleşmede belirtilen yükümlülükler ve koşulların herhangi birine aykırı davranması ve satış noktalarından herhangi birinin teslimat(gecikme yahut hiç teslim etmeme), bedelsiz ürünlerin tedariğinin gerçekleştirilmemesi yahut amaca elverişli şekilde tedarik edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple mağduriyetine sebep olmaları, ürünün standartlarında ve kalitesinde, gramajında bir değişim yaşanması hallerinde hiçbir süre öneline ve yazılı bildirime hacet kalmaksızın ALICI FİRMA işbu sözleşmeyi neden göstermeksizin ve süre öneli gözetmeksizin derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu fesihten dolayı SATICI FİRMA hiçbir isim altında herhangi bir bedel ve tazminat talep edemeyecektir

19.Taraflar işbu sözleşmenin yorumlanması veya uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde …. Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisini peşinen kabul etmişlerdir.

20. Bu sözleşme, satışlar ve satışlar ile ilgili tüm belgelerden ve kıymetli evraktan kaynaklanan tüm giderler ile vergi resim ve harçların sorumluluğu ilgilisine ait olup, sözleşmenin damga vergisi SATICI FİRMA tarafından ödenecektir.

 İşbu sözleşme 20(yirmi) madde ve 1(bir) ekten oluşmakta olup iki nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir. …/…/…

EKİ:Fiyatlandırılmış ürün listesi                    

Bir Cevap Yazın