Genel, YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Tazminat Davası: Hayvan Isırığı

Tazminat davası, pitbull ve benzeri tehlike arz eden hayvanların verdiği zararlara ilişkin, yırtıcı hayvanın saldırısına uğrayan bir kimse maddi ve manevi zararlarını hayvan sahibinden talep edebilecektir. Aşağıda bu tarz davalarda görevli mahkeme tayinine ilişkin bir Yüksek Mahkeme kararı yer almaktadır. Diğer Yüksek Mahkeme kararlarına buradan erişebilirsiniz. 

Resim Free-Photos tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

T.C.YARGITAYÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/5997
Karar : 2015/9084
Tarih : 20.05.2015

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR

Davacılar vekili dava dilekçesinde, 12.06.2010 olay tarihinde davacıların 4 yaşındaki kızları Beyza’nın parkta oyun oynadığı sırada, davalılardan Şükrü’ye ait olan ve diğer davalı Orhan’ın evinde bakılan Terier Pitbull cinsi köpeğin, davalı 1998 doğumlu Ufuk tarafından serbest bırakılması sonucu Beyza’nın yüzünü ısırdığını, kalıcı iz kaldığını belirterek, davacı anne ve baba için ayrı ayrı 20.000 TL, Beyza için 60.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı Şükrü ve Orhan vekili cevabında, olayda kusur ve ihmalinin olmadıklarını beyan etmiştir.

Davalı Ufuk’a velayeten babası … nın vekili cevabında, köpeğin bağsız olduğunu, Ufuk’un serbest bırakmadığını beyan etmiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile davacı anne ve baba yönünden 3.000’er TL, Beyza için 9.000 TL manevi tazminatın davalı Şükrü ve Orhan’dan müştereken ve müsteselsilen tahsiline, davalı Ufuk yönünden davanın reddine karar verilmiş, hükmü taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dosya kapsamından, davalılardan Şükrü’ye ait köpeğin davalı Orhan’a ait bahçede bakıldığı, davalı Ufuk tarafından köpeğin bağının çözüldüğü iddia edilerek, davacıların kızı Beyza’nın köpeğin saldırısına uğraması sonucu davalılar Şükrü ve Orhan ile birlikte 1998 doğumlu davalı Ufuk hakkında (olay tarihinde 12 yaşında olduğu için) velayeten babası … hakkında tazminat davası açıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı Ufuk yönünden velayeten babası hakkında açılan davanın TMK’nın 369 vd. maddeleri gereğince Aile başkanının (Ev başkanının) sorumluluğu kapsamında bulunmaktadır.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 1. maddesinde; “Bu kanunun amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir. Bu kanun, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kapsar” hükmü düzenlenmiştir. Aynı kanunun 4. maddesinde; “22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun İkinci Kitabı ile 03.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işlerde Aile Mahkemesinin görevli olduğu” açıklanmıştır.

Görev kamu düzeni olup, davanın her aşamasında mahkemece re’sen gözetilmesi gerekir.

Bu durumda, mahkemece; davanın Aile Mahkemesinde görülmek üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bozma nedenine göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

.

Bir Cevap Yazın