Genel, SÖZLEŞMELER

İNHİSARİ LİSANS SÖZLEŞMESİ

İnhisari Lisans sözleşmesi, lisan sözleşmelerinin türlerindendir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanununun 24. maddesinde;

“1) Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da
tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir.
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede
aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans
veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari
lisans sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça
kendisi de markayı kullanamaz”

denilmekte lisans sözleşmesinin tanımı yapılmış, inhisari ve inhisari olamayan lisans sözleşmesi türlerinden bahsedilmiştir. Aşağıda inhisari lisans sözleşmesine bir örnek yer almaktadır. Diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi

…/…/…

 İNHİSARİ LİSANS SÖZLEŞMESİ

1.LİSANS KONUSU  :

1.1.LİSANS SÖZLEŞMESİ TANIMI: Lisans sözleşmesi, umumi olarak, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model gibi fikri ve sınai bir hakkın sahibinin sahip olduğu koruma hakkından yararlanma yetkisinin kısmen veya tamamen üçüncü kişiye ücret mukabilinde devridir.

1.2.İşbu sözleşme ile lisans veren……………adına tescilli ………….markasının, lisans alan ……..ŞİRKETİ tarafından kullanılmasını, lisans alan tarafından üçüncü kişilere kullandırması için yetkilendirilmesi amacıyla taraflar karşılıklı olarak aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

Marka Adı                  :

Tescil İşlem No           :

Tescil Başvuru Tarihi :

Sınıf                            :

2.TARAFLAR            :

a.

Adres              :

Vergi Dairesi  :

Vergi No         :

E-Posta           :

Telefon           :

b.        

Adres              :

Vergi Dairesi  :

Vergi No         :

E-posta           :

Telefon           :          

‘den ibarettir.

3.TANIMLAR            :

• ………. “Lisans Veren” olarak anılacaktır.

• …………….“Lisans Alan” olarak anılacaktır.

• “…………” ibaresi ile Franchise Veren tarafından kullanılması istenen veya değişiklikle istenecek diğer isim, unvan, ibare, renk, şekil ve diğer unsurlar “Marka” olarak anılacaktır.

4.LİSANS KAPSAMI:

4.1.İşbu sözleşme gereğince lisans hakkının inhisari olması üzerinde taraflar mutabakata varmışlardır.

4.2.Lisans alan, lisans aldığı markayı aynen kullanacaktır. Lisans konusu markada değişiklik yapma hakkı lisans verene ait olacak ve bu değişiklikler marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra lisans sözleşmesi bu markalar için de geçerli olacaktır.

4.3Lisans Alan, iş bu sözleşme ile ………….markası altında kahvecilik faaliyeti yürütülen işletmeler açabilecek ve aynı şekilde franchise sözleşmesi yoluyla üçüncü kişilere Lisans Verenin tescilli markası olan ……….markasının kullandırılması için yetki verebilecektir. 

4.4.Lisans Veren, sözleşmeye konu markanın ve bu marka altında üretilen ürünlerin üretimi, ürettirilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bölgelerde satılması, pazarlanması ve dağıtılması hakkının yalnızca Lisans Alan’ın inhisarında olduğunu kabul eder. Lisans Alan da sözleşme ile elde ettiği kullanım hakkını üçüncü kişilere satamaz, devredemez. Ancak franchise yoluyla sistem ve markayı 3. Kişilere yurt içi yurt dışı sınırlaması olmaksızın kullandırabilir. 

4.5.Yukarıda adı geçen markaya ilişkin olarak sözleşmenin yürürlük tarihine kadar ……… markası altında yurtiçinde alınan logo tescilleri, marka üzerinde yapılan değişiklikler, Lisans Verenin yurt dışında almış olduğu ve sözleşme tarihinde sonra da alacağı lisans haklarının kullanımı da yalnızca Lisans Alan’a ait olacaktır.

4.6.İş bu sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra Lisans Veren’in, ………..markasının lisans hakkını başkaca ülkelerde tescil ettirmek istemesi halinde, tescile ilişkin bütün masraflar Lisans Veren tarafından karşılanacaktır.   

4.7.Lisan Alan, yurt dışında hiçbir ülkede …….. markasının lisans hakkını kendi adına tescilini talep edemeyecektir.

5.LİSANS SINIRLAMASI

Lisans Alan, sözleşme tahtında ……….markası altında sistem ve markanın kullandırılması için üçüncü kişilerle franchise sözleşmesi imzalama hak ve yetkisine sahiptir. Bu yetkisini gerek ülke sınırları içerisinde gerekse yurt dışında herhangi bir ülke sınırlaması olmaksızın kullanabilecektir. 

6.MARKANIN REKLAMI

6.1.Markanın reklam ve tanıtımı Lisans Alan tarafından yapılacaktır. Lisans Alan markanın en iyi ve yaygın şekilde tanıtımını yapmak için uygun göreceği her türlü görsel ve işitsel araçları kullanacaktır. 

6.2.Lisans Alan, ürünlerin reklam ve tanıtımını bedeli kendisine ait olmak üzere gerek yurt içerisinde (T.C. sınırları) gerekse ülke sınırlaması olmaksızın yurt dışında yapabilecektir.

6.3.Lisans Alan tarafından verilen franchiseların listesi her yılın sonunda Lisans Verene’e rapor edilecektir. Lisans Veren dilerse Lisans Alanın ticari defterleri dahil her türlü sair bilgi ve belgeleri görevlendireceği bir veya birkaç kişiyle inceleme hak ve yetkisine sahiptir

7.DEVİR VE TEMLİK

Lisans Alan, Lisans Verenin yazılı muvafakatini almaksızın, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, üçüncü bir şahsa ya da tüzel kişiye devir ve temlik edemez (franchise verme hakkı saklıdır). Herhangi bir sebeple, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerine bir başkasını ortak edemez değişiklik yapamaz. İşletme ünvanında değişiklik yapamaz. Lisans Alan, Lisans Verenin yazılı onayı olmaksızın şirketine ortak alamaz, şirketini devredemez, hisse değişikliği yapamaz ve şirket yetkilisini değiştiremez.  Ancak Franchise Verenin yazılı izni olmak kaydıyla bu değişiklikleri yapabilir.  

8.REKABET YASAĞI

Lisans Alanın, sözleşmenin devamı süresince ve sözleşmenin sona erdirilmesinden itibaren 1yıl süre ile satış noktasında Lisans Verenin faaliyet alanıyla ilgili herhangi bir işle iştigal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.LİSANS HAKKININ KORUNMASI

İş bu sözleşmeyle lisansa konu markanın herhangi bir piyasada Lisans Alan’ın faaliyetini engelleyecek şekilde taklit edilmesi halinde, Lisans Veren ve/veya Lisans Alan ayrı ayrı veya birlikte haksız rekabetin önlenmesi, etkilerin ortadan kaldırılmasına ve düçar olunan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesine v.s. konularda doğrudan yasal yollara başvurabileceklerdir. 

Kanundan doğan haklarının kullanılmasının gerektirdiği masraflarla bunun sonucunda elde edilecek hak ve menfaatler veya uğranılacak zarar, münhasıran kanun yoluna başvuran tarafa ait olacaktır.

10.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme ve sözleşmeden doğan markanın kullanım süresi sözleşmenin imza tarihinden itibaren yirmi (20) yıldır.

Taraflardan herhangi biri sözleşmenin bitiminden (3) ay öncesinden noter marifetiyle ihtarda bulunmadığı takdirde sözleşme, aynı şartlarla ve kendiliğinden (1) yıl uzatılmış sayılır. Takip eden yıllar için de aynı kural geçerlidir.

11.MÜCBİR SEBEPLER

Aşağıda sayılan haller mücbir sebep olarak kabul edilir ve bu hallerde de iş süresinin uzatılabilmesi için, bu hallerin, kendisinden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek durumda olması, sözleşmenin tarafının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunulması zorunludur.

Mücbir sebep halleri; savaş, ayaklanma, limanların ve karayollarının kapanması gibi ulaşımın ve nakliyatın sekteye uğraması grev, lokavt, kamulaştırma, devletleştirme, hammadde veya tamamen üretiminin üretici şirketler tarafından durdurulması ürünlerin imalat tesislerinde yangın, su baskını ve sair doğal afetlerin meydana gelmesi veya genel anlamda hukuken mücbir sebep sayılan hallerin meydana gelmesi 1.fıkra çerçevesinde ifayı engelleyici neden olarak kabul edilecektir.

İfayı engelleyen durumun 1 (bir) aylık süre zarfında ortadan kalkmaması halinde diğer tarafın işbu sözleşmeyi feshetme yetkisi olacaktır..

12.TEBLİGAT

İş bu sözleşmenin 2.maddesinde yazılı adresler tarafların tebligat adresleridir. Taraflar bildirim adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, 10 gün içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerdir. Aksi takdirde, bu adreslerine yapılacak bildirimin kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler.

13.HUKUKİ UYUŞMAZLIKTA YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar halinde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

14.İMZA

İşbu sözleşme 14 (ondört) maddeden oluşmuş olup, LİSANS VEREN ile LİSANS ALAN arasında iki suret olarak yapılmış olup taraflarca okunarak …/…/…tarihinde her sayfası ayrı ayrı tüm taraflarca imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir

LİSANS ALAN                                                        LİSANS VEREN                                          

Bir Cevap Yazın