Genel, SÖZLEŞMELER

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Kira sözleşme, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 299. maddesinde Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır. Kira sözleşmesi, kiraya verenlerin yahut kiralama yapmak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı bir konu olup aşağıda örnek bir metin sunuyoruz. Diğer sözleşme örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Resim Michal Jarmoluk tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir tarafta kiracı konumunda bulunan ……ile bir tarafta ……adresinde bulunan dükkanı kiraya veren konumunda bulunan ….. aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. KİRAYA VEREN

Ünvanı              :

Adresi               :

Vergi Dairesi     :

Vergi No           :

1.2. KİRACI

Ünvanı              :

Adres                :

Vergi Dairesi     :

Vergi Numarası :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ŞARTLAR

Kiraya verenin hak sahibi bulunduğu ve aşağıda gösterilen kiralama konusu gayrimenkulün kiracıya kiralanmasına ilişkin şartlar işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Bu sözleşmeye esas teşkil eden kiralama şartları ve kiralama bedelinin değiştirilmesi tarafların karşılıklı mutabakatı ile sağlanır.

MADDE 3- TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU

Bu sözleşmeye esas olan gayrimenkul; …………………………………………………… adresinde bulunan   …………..m2  dükkandır.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşmenin, imza tarihinden başlayıp 5+5 yıllık kira dönemini kapsayacağı, ancak kira alacağının işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren yapım, onarım, tadilat süresi olan 90(doksan) günden sonra doğmaya başlayacağı hususunda taraflar anlaşmaya varmışlardır.

Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren kiracı 2 (iki) ay içerisinde mecuru tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5- KİRA BEDELİ

Kira Bedeli taraflar arasında aylık … TL olarak kararlaştırılmış olup, kira bedelleri her ayın 1’inde kiraya verene ait ………………………………………….IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.  

İşbu sözleşmenin imzalanması ile kiracı 3 aylık kira bedeli olan ….TL kira peşinatı ve 1 kira bedeli olan … TL (….TL) depozitoyu kiraya verenin banka hesabına yatıracaktır. Kira peşinatı olan …. TL kiranın doğum tarihinden tarihinden itibaren ilk üç ay kira bedelinden mahsup edilecektir.

Kiracı aylık kira bedellerinin, birinci kira yılı sonundan başlamak üzere, kira süresince her kiralama yılının sonunda %10(yüzdeon) oranında artacağını kabul ve taahhüt eder.

Kira bedellerinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi halinde, Kiraya Veren kiranın ödenmesini kiracıdan yazılı olarak talep edecek, yazılı ihtardan itibaren 1 ay içerisinde kiracının kira bedelini ödememesi halinde kiraya veren sözleşmeyi, gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin tek taraflı feshedebilecektir. Kiracı, vadesinde ödenmeyen kira bedelleri için aylık %2 (iki) oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul eder.

İşbu sözleşmenin 11. Maddesi çerçevesinde değerlendirilebilecek, ifayı engelleyici nedenin son bulması haline kadar kiracının, sözleşmeden kaynaklanan kirayı ödeme yükümlülüğü bulunmayacak, ifayı engelleyici nedenin ortadan kalmasından sonra da bu döneme ilişkin kira bedeli kiracıdan talep edilemeyecektir.

MADDE 6- KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI

…………………………………………………………….. adresinde bulunan gayrimenkul …. markası altında kullanılacaktır.

MADDE 7- BAKIM – ONARIM VE TADİLAT

Kiracının kiralama konusu gayrimenkulde yapılması gerekli her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yapabileceğini, ….. markası altında kullanılacak işletme için mecurda gerekli her türlü değişikliği yapabileceğini kiraya veren şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Mecurda yapıdan kaynaklı, iskan, Anıtlar kurulu tadilat izni, güçlendirme raporu gibi gerekliliklerin ve sair kurum ve kuruluşların izne tabi işlem gerekliliklerinin bulunması halinde, kurum ve kuruluşlardan alınacak tüm izinleri kiraya veren sağlayacak olup işbu sebeple doğabilecek her türlü maddi yükümlülük kiraya verene aittir. Kiraya veren tarafından gerekli izinlerin alınamaması ve bu izinler sebebiyle onarım ve tadilata başlanamaması veya sürecin uzayacağının anlaşılması halinde kiracı dilerse sözleşmeyi herhangi bir süre öneline hacet kalmaksızın tek taraflı feshedebilecektir. İşbu sebeple fesih halinde kiraya veren kiracı tarafından ödenmiş kira peşinatı, kira, depozito ve sair her tülü bedeli fesihten itibaren 10(on) gün içerisinde iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 Kiralanan mecurun …. işletmesi için gerekli projenin uygulanması için dükkanın hazır olarak kiracıya teslim edileceğini kiraya veren kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8- ÖZEL ŞARTLAR

8.1.Kiracı, kiraladığı yerde onarım gerektiren bir durumun bulunması halinde …. işletmesi için gerekli onarım ve tadilatları kendisi yapmakla mükelleftir.

8.2.Kiracı elektrik, su, doğalgaz, yakıt masrafları, aidat gibi giderlerden kendisi sorumludur. (Ancak kiralamaya konu gayrimenkulün elektirik, su, doğalgaz gibi aboneliklerinin bulunmaması halinde ilk abonelik kiraya veren tarafından alınacak ve buna ilişkin giderler kiraya veren tarafından karşılanacaktır.)

8.3.Kiracının çalışanları, üçüncü şahısların zarar görmesine sebebiyet verirse, bu durumdan ve oluşacak her türlü maddi ve manevi zararlardan kiracı tek başına sorumludur.

8.4. Kiracı, kiralanan mecuru, kira süresi bitiminde kiraladığı hali ile teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.5. Kiraya veren, kiralanan mecurun satışının söz konusu olması halinde satış işlemi gerçekleşmeden önce kiracının, kiracılık hakkının tapuya şerh düşüleceğini aksi takdirde kiracının uğrayacağı maddi zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.6. İşyeri açma muvafakatnamesi ve …………..m2 ortak alanın kullanımına ilişkin muvafakatname, ortak alanın tente, sundurma, cam ve benzeri metaryellerle kapalı olarak kullanılmasına ve diğer sair sebepler alınma gerekliliği doğacak muvafakatnameler kiraya veren tarafından alınacak ve tapu kütüğüne tescil ettirilecektir. İşyeri açma muvafakakatnamesi, ortak alan kullanımına ilişkin muvafakatnamelerin ve ortak alanın tente, sundurma, cam ve benzeri materyallerle kapalı olarak kullanılmasına ilişkin muvafakatname sözleşme imza tarihinden itibaren 1 ay içerisinde alınıp kiracıya iletilmemesi halinde işbu sözleşmeyi kiracı herhangi bir süre öneline hacet kalmaksızın feshedebilecektir. Anılan süre içerisinde verilmiş kira peşinatı, depozito ve kiracı tarafından ödenmiş her türlü bedel sözleşmenin işbu sebeple feshedilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde kiracıya iade edilecektir. Bu durumda kiraya veren herhangi bir hak iddia etmeyeceğini, feshe istinaden her ne ad altında olursa olsun bir bedel talep etmeyeceğini şimdiden gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

8.7. Kiracı, mecuru alt kiraya verebilir. Kiraya veren, kiralanan yerin alt kiraya verilmesi halinde, kiracıdan herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

8.9. Kiracı, işbu kira akdini, yer alan yükümlülükleri kiracı sıfatıyla, aynı koşullarda …. adı altında işletmeyi devralacak gerçek yahut tüzel kişiye devredebilir.  Kiraya veren, …. adı altında işletmeyi devralacak gerçek yahut tüzel kişilere işbu sözleşmenin devredilebileceğini, sözleşmenin devrinden dolayı kiracıdan herhangi bir bedel talep etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9-TEMLİK YASAĞI

Kiraya veren işbu sözleşmeden olan alacağını, hiçbir suretle özel ya da tüzel kişilere temlik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- SÖZLEŞMENİN FESHİ HALLERİ

9.1. İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, kiracının yukarda sayılan sözleşme maddelerine muhalefet etmesi halinde, kiraya veren kendisini yazılı olarak ihtar eder. Yazılı ihtara rağmen, kiracı tarafından sözleşmeye uygun davranılmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, sözleşme kiraya veren tarafından tek taraflı olarak, gerek işbu sözleşme gerekse kanundan doğan hakları saklı kalmak kaydıyla feshedilir.

9.2.İşyeri açma muvafakatnamesi ve m2 ortak alanın kullanımına ilişkin muvafakatname kiraya veren tarafından alınacak ve tapu kütüğüne tescil ettirilecektir. İşyeri açma muvafakakatnamesi ve ortak alan kullanımına ilişkin muvafakatnamelerin sözleşme imza tarihinden itibaren 1 ay içerisinde alınıp kiracıya iletilmemesi halinde işbu sözleşmeyi kiracı herhangi bir süre öneline hacet kalmaksızın feshedebilecektir.

Yine işletme için yapılabilecek her türlü bakım, onarım ve tadilatın yapılabilmesi hususunda taraflar karşılıklı anlaşmışlar ve 90(doksan) günlük bakım, onarım ve tadilat süresi belirlemişlerse de herhangi bir sebeple bu 90(doksan) günlük süre içerisinde ilgili işletme için gerekli bakım, onarım, tadilat işlemlerine başlanamaması halinde işbu sözleşme kiracı tarafından herhangi bir süre öneline hacet kalmaksızın feshedilebilecektir.

Bu sebeplerle kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, feshe kadar geçen süre içerisinde verilmiş kira peşinatı, depozito ve kiracı tarafından ödenmiş her türlü bedel sözleşmenin işbu sebeplerle feshedilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde kiracıya iade edilecektir. İşbu fesih sebebiyle her ne ad altında olursa olsun bir bedel talep etmeyeceğini kiraya veren şimdiden gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

9.3.Kiracı, kira süresi içerisinde herhangi bir zaman kendi ihtiyarı ile hiçbir sebep göstermeksizin en az 3(üç) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak sona erdirebilir. Kiracı tarafından bu süreye uyularak fesih yapılması halinde kiraya veren her ne ad altında olursa olsun bir bedel talep edemeyecektir.

MADDE 11-MÜCBİR SEBEP

Aşağıda sayılan haller mücbir sebep olarak kabul edilir ve bu hallerin dışında bir halin mücbir sebep kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu hallerin, kendisinden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyecek durumda olması, sözleşmenin tarafının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Aşağıda yazılı haller dışındaki sebeplerin, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunulması zorunludur.

            Mücbir sebep halleri; savaş, ayaklanma, grev, lokavt, kamulaştırma, devletleştirme, salgın hastalık(sözleşmenin imzalanması esnasında mevcut olan COVİD-19 salgın hastalığı ve varyasyonları da bu kapsam içerisindedir) , salgın hastalık sebebi ile devlet eli ile uygulanabilecek tam ve/veya kısmi kısıtlamalar/kapamalar, yangın, su baskını ve sair doğal afetlerin meydana gelmesi veya genel anlamda hukuken mücbir sebep sayılan hallerin meydana gelmesi 1.fıkra çerçevesinde ifayı engelleyici neden olarak kabul edilecektir.

            İfayı engelleyen durumun 1 (bir) aylık süre zarfında ortadan kalkmaması halinde kiracının işbu sözleşmeyi feshetme yetkisi olacaktır.

MADDE 12-TEBLİGAT ADRESİ

 İş bu sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adresler tarafların tebligat adresleridir. Taraflar bildirim adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, 10 gün içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerdir. Aksi takdirde, bu adreslerine yapılacak bildirimin kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler.

MADDE 13-UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİİ

İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde …. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 12 (oniki) maddeden oluşmuş olup, KİRAYA VEREN ile KİRACI arasında …/…/… tarihinde yürürlüğe girmek üzere iki suret olarak yapılmış ve taraflarca okunarak her sayfası ayrı ayrı tüm taraflarca imzalanmıştır.

EKİ:

1.Kiralanan gayrimenkulün tapu fotokopisi

2.Taraflara ait imza sirküleri/imza beyannamesi

Kiraya                                              Kiracı              Veren              

Bir Cevap Yazın