Genel, SÖZLEŞMELER

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri, arsa sahibinin/sahiplerinin arsalarını bir müteahhite devrederek, karşılığında müteahhitin de yaptığı yapıdan bazı bağımsız bölümlerin arsa sahiplerine devretmesi borcunun üstlenildiği karma nitelikli bir sözleşmedir. Aşağıda örnek bir sözleşme metni yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Peggy und Marco Lachmann-Anke tarafından Pixabay‘a yüklendi

MADDE 1: TARAFLAR

Bir taraftan   … (…V.D. – ….) (MÜTEAHHİT, kat karşılığı anahtar teslimi inşaat yapmayı kabul ve taahhüt eden, (Tebligat Adresi: …..)  diğer taraftan   arsa sahipleri, …. kimlik nolu …., …. kimlik no’lu …., ….. kimlik nolu …., …. kimlik nolu ….,  …. kimlik nolu …., …. kimlik nolu …., ….. kimlik nolu ….,  kat karşılığı inşaat yapımı için sözleşme yapmayı kabul ve taahüt eden

Tebligat Adresi:

….

-Adres :

-Adres :

….

-Adres : 

….

-Adres :

….,

-Adres : 

….

-Adres : 

….

-Adres :

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

Arsa sahibine ait Söz konusu …İli, … İlçesi, …. Mahallesi’nde kain ve tapunun …Ada …. parsel  numarasında kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde müteahhitin, imar planı ve imar durumunun müsaade ettiği azami inşaat emsalini ve imkanlarını kullanarak, yürürlükteki imar kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde, projelerine, bu sözleşme hükümlerine, anahtar teslimi, işbu sözleşme maddelerine uygun şekilde inşaatı bitirmeyi; arsa sahiplerinin ise, yapılacak inşaatta müteahhide ait olacak bağımsız bölümlerin hak ettiği tapularını sözleşmeye göre müteahhide devretmeyi üstlendiği inşaat yapım sözleşmesidir.

MADDE 3: PLAN PROJE VE İNŞAAT YAPIM GİDERLERİ VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3- a) MÜTEAHHİT, işbu Sözleşme ile yapımın yüklendiği inşaatı, tasdikli inşaat projelerine, inşaat ruhsatına ve işbu Sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun daireleri ve ortak mahalleri “anahtar teslimi” inşa edecek ve arsa sahibine teslim edecektir

  3-b) MÜTEAHHIİT yukarıda yazılı olduğu üzere, inşaatı “anahtar teslimi” olarak yapmayı yüklendiğinden, mali, sosyal sigortalar, iş ve her türlü mevzuattan doğan bilcümle kanuni vecibeleri yerine getirmeyi üzerine almış olduğu gibi, bunlardan doğacak her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluğu da üzerine almıştır.

 3-c)MÜTEAHHİT, işbu sözleşmenin imzalanmasından, yapı kullanma izin belgesini alıncaya kadar inşaat mahallinde mevzuatın gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerini almaya güvenlik önlemlerinde ihmal söz konusu olması halinde, gerek işyerinde çalışan işçilere gerek sair üçüncü şahıslara veya gerekse üçüncü şahıslara ait mallara verilecek her türlü zararlardan veya kazalardan dolayı münferiden ve müstakilen sorumlu olmayı ve bunların bedellerini ve tazminatlarını arsa sahibine rücu etmeksizin ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bütün bunlara rağmen arsa sahibi, üçüncü kişilere veya resmi mercilere inşaattan kaynaklanan (iş kazası vs.)bir tazminat veya ceza ödemek zorunda kalırsa bunu müteahhitten rücu yoluyla tahsis edeceklerdir.

3-d) Müteahhit kendisine ait olan bağımsız bölümlerde daireleri satmış ve satacak olduğu müşterilerinin isteği doğrultusunda yapacağı dekorasyon ve kullanacağı malzemelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3-e) İş bu sözleşme tarihinden önceki dönemlere ait arsa yönünden olan her türlü vergi, resim, harç vs. ödemeleri arsa sahipleri karşılayacaktır. Sözleşme tarihinden sonraki tüm yükümlülükler müteahhit e ait olacaktır.

3-f) Müteahhit noter onaylı bu sözleşmeye istinaden tapuya tek taraflı olarak kayıt ve şerh koydurmaya yetkilidir. Toplam …(….) aylık süre için tapuya şerh koydurabilir.

3-g) Arsa sahipleri tarafından müteahhite ve göstereceği kişilere belediye, tapu ve diğer resmi dairelerde arsa sahibi adına yapılacak işlemlerin takibi için vekalet verilir.

MADDE 4: İNŞAATIN SÜRESİ UZATILMASI VE GECİKMESİ

4-1) MÜTEAHHİT iş bu sözleşmede belirtilen işlere,  ruhsat alındığı tarihten  itibaren  toplam …. ay içinde eksiksiz olarak bitirilip cins tahsisi yapılmış, kat irtifakı tapuları ve iskan raporu alınmış olarak anahtar teslimi halinde arsa sahibine teslim edilecektir. İskan belgesi alındıktan sonraki elektrik , su abonelikleri bağımsız bölüm sahipleri tarafından alınacaktır.

4-2) İnşaatın bitirilmesi ancak mücbir sebepler (savaş, sıkı yönetim, salgın hastalık, tabii afetler vb gibi), olaylar ile iş bu  sözleşmedeki istisnalar nazara alınarak uzatılabilir. Mücbir sebeplere ilişkin uzatmalar bir hafta içinde müteahhitçe arsa sahibine bildirilir. İmar mevzuatında değişiklik olması, inşaata ilave yapılması veya emsal düşüş söz konusu olduğu takdirde yapılacak ilave inşaatın durumuna göre inşaatın teslim süresi uzatılabilecektir.

4-3) Sözleşme tarihinde arsa sahibi … İlçesi, …. Mahallesi’nde kain ve tapunun … Ada …. parsel  numarasında kayıtlı bulunan, sözkonusu arsayı belediye imar planlarına ve tapu kadastro yönetmeliklerine uygun olarak sorunsuz ve  boş olarak müteahhite teslim etmek zorundadır. Arsa sahibinden kaynaklı bu  sebeple işin durması durumunda işin durduğu süre sözleşme süresine eklenecektir.

MADDE 5 :  DAİRE PAYLAŞIMLARI

Daire Paylaşımları:   Paylaşım ekli krokide belirtildiği gibi olacaktır.

MADDE 6: MÜTEAHHİT HAKEDİŞ VE TAPU DEVİRLERİ

·         Subasman betonu dökülünce …(…) tapu,

·         Betonarme karkas bitince …(…) tapu,

·         Tugla aşamasından …(….) tapu,

·    Bina Genel iskanı alındığında …(…)tapu olmak üzere hak edilen …(….) dairenin tapuları arsa sahipleri tarafından müteahhit tarafından talep edildikten sonra en geç bir hafta içerisinde Müteahhite verilecektir. Bu süre içerisinde hakedilen tapular verilemezse tapuyu müteahhite vermeyen hissedar tarafından her ay için müteahhite tapu başına rayiç daire kira ….TL) bedelinin on katı kadar bedel ödenecektir.

*   Müteahhit ruhsat tarihinden itibaren …(…..) ay sonunda binayı teslim edemediği takdirde, her bir bağımsız bölüm için arsa sahiplerine aylık rayiç daire  kira  bedeli (….TL)  ödemek zorundadır.

MADDE 7 – ÖZEL ŞARTLAR :

Taraflar arasında uygulanacak özel şartlar aşağıda yazılıdır.

1-MÜTEAHHİT , hiçbir sebep ve şart altında ve hiçbir şekilde Arsa Sahibi’nden fiyat ve maliyet farkı ya da bağımsız bölümlerin paylaşım oranında herhangi bir değişiklik, bedel ve fark isteyemez.

2-ARSA SAHİBİ de MÜTEAHHİT ’den bağımsız bölümlerin paylaşım oranında hiçbir şekil ve surette değişiklik talep edemez.

3-İnşaatın devamı sırasında gerek arsa sahibi gerekse MÜTEAHHİT firma işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmez veya sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunursa bu takdirde sözleşmeyi ihlal eden tarafa ihtar gönderilerek ihlalin giderilmesi için münasip bir süre verilebilir. Bu süre içerisinde de ihlal giderilmezse sözleşme feshedilebilir.

4-İmar durumu ile ilgili olarak inşaata ilişkin hakların artması yada düşüş göstermesi durumunda   taraflarca bu sözleşmedeki oranlar dahilinde paylaşılır.

5-İnşaatın işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde eksiksiz şekilde bitirilip binanın iskan raporu ve Kat irtifakı tapularını alarak anahtar teslimi halinde arsa sahibine teslim edilmesi esastır. Her ne sebep ve suretle olursa olsun bina sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak, kat irtifaklı olarak anahtar teslimi halinde arsa sahiplerine teslim edilmedikçe MÜTEAHHİT ’in işbu sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılmayacaktır.

6-MÜTEAHHİT arsa sahibinin payına düşen bağımsız bölümlerin inşaatında kendi kusurundan dolayı gecikmeye meydan vermeyecek arsa sahibinin payına düşen daireleri kendi payına düşenleri ile aynı sürede tamamlayacaktır

7-MÜTEAHHİT işbu sözleşmeden kaynaklanan  yükümlülükleri çerçevesinde kast, kusur ve ihmali neticesinde arsa sahiplerine gelebilecek her türlü harç masraf ceza ve tazminat ile bu zararlardan dolayı yine arsa sahiplerine gelebilecek mali hukuki ve cezai her türlü sorumluluklar müteahhide ait olacaktır ve bunların tüm sonuçları arsa sahiplerine rücu edilmeksizin münferiden ve mustakilen MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir.

8 – Tarafların vefatı halinde varisleri de sözleşmeyi hukuki ve teknik şartları ile beraber bütünüyle şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

 MADDE 8: TEKNİK ŞARTNAME

A-GENEL YAPI ÖZELLİKLERİ1-İnşaat betonarme karkası asmolen yapılacak ve yapımında C25 beton ve ST III betonarme çeliği ile dizayn ezilecektir. Demirler nervürlü olacaktır. 
2-Bütün malzemeler TSE li olacaktır.
3-Tavanlar alçı üzeri plastik boya (……marka) tüm oda ve koridor duvarları saten alçı üzeri plastik boya (…marka) yapılacak ve sadece salon tavan kısmına led aydınlatma detaylı alçıpan çerçeve yapılacaktır. Tüm oda tabanları laminat parke kaplanacaktır.(özellikleri)
4-Daire iç kapıları …renk lake boyalı olacaktır.
5-Daire giriş kapıları TSE belgeli 1. sınıf çelik kapı olacaktır. Kasa kanat ahşap kaplama çelik kanat kasa kullanılacaktır. Kilitler …. marka olacaktır.
6-Bütün pencere ve balkon kapı doğramaları …mm kalınlığında … odacıklı, çift camlı PVC renkli doğrama yapılacaktır. Dolu Panjur olacaktır.
7-Pencere denizlikleri, balkon küpeşteleri, balkon ve daire giriş kapı eşikleri 2 cm mermer olacaktır.

8-Balkon korkulukları proje detayına göre  alüminyum cam korkuluk olacaktır. 

9-Dış cephe yüzeyine kaba sıva üzerine ince sıva uygulanarak TSE  belgeli 1. sınıf  Textüre dış cephe boyası (…marka ) ile boyanacaktır.
10-Çatıya ısı ve su yalıtımı yapılacaktır. Çatıya ytong döşeme plağı uygulaması yapılacaktır.
11-Apartman giriş holü, merdiven basamakları mermerle  kaplanacaktır.
12-Dış cephe … cm ytong duvar malzemesi  kullanılacaktır.
13-Bina giriş kapısı ferforje veya mimariye uygun alüminyum  kapı olacaktır.
14-Bina girişine kilitli, numaralı posta kutuları monte edilecektir.
15. Riskli binanın her türlü yıkım işlemleri müteahhit firma yapacaktır.

16. Bina kat yükseklikleri beton üstü betona 3 metre olacaktır.

17-Daire girişlerine, projede belirtilen yerlere, uygun ebatta vestiyer konulacaktır.

18-. Girişte yer alan dükkanların bacaları, dükkana ait ve bağımsız olacaktır.

B-BAHÇE VE OTOPARK1-Binanın etrafı mimari projede belirlendiği gibi bahçe duvarı ile çevrilecektir.
2-Bina bahçesinde yapı dışında kalan uygun yerlere otopark alanı yapılacaktır. Otopark alanı dışındaki alanlara bahçe düzenlemesi yapılacak çim, çiçek ve ağaçlarla zenginleştirilecektir.
3-Otopark ve yaya girişi demir kapı veya alüminyum olacaktır
4-Otopark alanına renkli kilitli parke taşı döşenecektir.

5-Otopark yönetmeliğinde yapılacak olan degişikliğe istinaden kapalı otopark yapılma zorunluluğu gelir ise sözleşme şartları tekrar karşılıklı olarak değerlendirilecek olup anlaşma sağlanamaz ise müteahhit firma sözleşmeyi tek taraflı fesheder.

  1.  

C-MUTFAK, BANYO, WC1-Banyo ve WC de projeye uygun seramik kullanılacak Balkonlar ve koridorlar   seramik veya laminant yapılacaktır.(….marka)
2-Banyolara lavabo, klozet  ve banyo dolabı koyulacaktır. Banyo duş alanına, tercihen sürgülü cam ya da tek cam bölme konulacaktır.
3-Banyo tavanları alçı, plastik veya alüminyum asma tavan olacaktır.
4-Kullanılacak tüm batarya, vitrifiyeler ise TSE belgeli 1. sınıf  olacaktır.(….markalı      veya MUADİLİ)
5-Mutfaklarda tezgah üstü ve altı dolaplar mdf lam olacaktır, dolaplara uygun granit veya çimstone tezgah yapılacaktır. Üçlü  ankastre set takılacaktır.(…marka)
6-Tezgah alınları 1. sınıf mutfak dolap ve tezgah ile uyumlu seramik veya bordör kaplanacaktır.
7-Mutfaklarda sıcak su  ve bulaşık makinesi tertibatı çekilecektir.
8-Tezgah üstü ve altına yeterli sayıda priz konacaktır.

D-ELEKTRİK TESİSATI1-Elektrik tesisatları projesine uygun olarak 1. sınıf TSE belgeli (ISO 9000-9001 belgeli) malzemeler kullanılarak döşenecektir.
2-Elektrik sayaçları ve her üniteye kaçak akım rölesi takılacaktır. Elektrik sayaçları dijital olarak tüm bağımsız bölümlere takılacaktır.
3-Elektrik armatürleri, anahtarları,aplikleri TSE belgeli 1 .sınıf  (…markalı )malzeme olacaktır.Her daireye yeterli sayıda priz, TV ve telefon sortisi konulacaktır.
4-Görüntülü Diafon ve  Merkezi uydu Sistemi yapılacaktır.
5-Binada Yönetmelige Uygun 1 ad. ASANSÖR yapılacaktır.
6-Balkonlara elektrik ve su tesisatı çekilecektir.
E-ISI VE SIHHİ TESİSAT
1-Tüm pis su ve temiz su boruları TSE belgeli 1. sınıf malzeme olacaktır.(….marka)
3-Tüm daireler için çatıya günısı tesisatı çekilecektir.
4-Her daireye doğalgaz, doğalgaz ile çalışan kombiye uygun kalorifer tesisatı alt yapısı çekilecektir. Doğalgaz daire kapı önlerine kadar gelmesi sağlanacaktır. Uygun ebatta radyatör ve kombi (…marka) takılacaktır.
5-Her daireye klima tesisatı yapılacak, daireye ait her odaya klima tesisat alt yapısı çekilecektir
MADDE 9: SON HÜKÜMLER

1-Taraflar işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, diğerlerinin muvafakati olmaksızın devredemez. Müteahhit inşaatın belli kısımlarını serbestçe tayin edeceği 3. şahıslara taşeron firmalara kendi kontrolü altında yaptırabilir.

2-Arsa sahiplerinin birinin veya sahibinin vefatı konumunda bu sözleşme Mirasçıları için aynen geçerlidir.

3-İşbu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda …. Mahkemeleri yetkilidir.

EKİ:Taraflarca karşılıklı olarak kararlaştırılan paylaşım krokisi

Bir Cevap Yazın