DİLEKÇELER, Genel

Kira Bedellerinin İptali yahut İndirilmesi Davası

Kira bedellerinin iptali yahut indirilmesi talepli dava dilekçesi örneği aşağıda yer almakta olup diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Resim Bruno /Germany tarafından Pixabay‘a yüklendi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ 

… 

                                                                                TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI :

VEKİLİ :Av. 

DAVALI :

KONU     :Kira bedellerinin iptali yahut  indirilmesi talepli dava dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR :

Ekli vekaletname uyarınca davalı şirket vekiliyim. 

Ekte yer alan sözleşmenin konusunu oluşturan …adresindeki mecurda …/…/… tarihinden beri vekil eden şirket kiracı olarak bulunmakta ve kafe faaliyeti yürütmektedir. Ancak 11/03/2020 tarihinde DSÖ tarafından pandemi ilan edilen, tüm dünyanın mücadele ettiği COVİD-19 salgını ve salgının etkilerinin azaltılması/giderilmesi için alınan kapama/kısmi kapama tedbirleri dolayısı ile işletmenin faaliyetinin devam ettirilmesi imkansız hale gelmiştir. Bu sürecin devam ettirilmesi vekil eden tarafından mümkün bulunmadığından … tarihinde işletme faaliyeti sona erdirilmiş, kapama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Akabinde davalı tarafa ihtarname gönderilmiş ve sözleşme vekil eden tarafından tek taraflı feshedilmiştir. 

        İşbu kiralama dönemi içerisinde yer alan ve etkileri halen devam etmekte olan pandemi dönemi boyunca vekil edene ait işletme faaliyeti sekteye uğramışsa da vekil eden bu dönem içerisindeki tüm kira bedellerinden sorumlu tutulmaktadır. Ancak Vekil eden tarafından kira sözleşmesine konu mecur Tüm dünyanın mücadele ettiği COVİD-19 pandemisinin ülke içerisinde yarattığı etkiler ve pandemi ile mücadele kapsamında devlet ile ile gerçekleştirilen tam ve/veya kısmi kapamalar dolayısı ile … Tarihinden bu yana kullanılamamaktadır. Bu hal ve şartta vekil edenin tüm kira bedellerinden sorumlu tutulması hukukun en temel ilkelerinden olan Hakkaniyet İlkesine aykırılık teşkil etmektedir. 

       Sayın Mahkemenizce mevcut durum gözetilerek işbu dava dilekçesinde bahsi geçen kira bedellerine ilişkin vekil edenin ödeme durumunda bırakılmaması ve/veya icra tehdidi ile karşı karşıya kalmaması adına dava konusu dönemlere(11/03/2020-…/…/… fesih tarihleri arasındaki) ilişkin kira bedellerinin dava sonuna kadar ödenmemesi adına ivedilikle tedbir kararı verilmesini, akabinde ise dava konusu dönemlere ilişkin kira bedellerinin iptalini yahut hakkaniyet gözetilerek Sayın Mahkemenizce uygun görülecek bir bedele indirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

DELİLLERİMİZ :

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; 

-Öncelikle vekil edenin hak kaybına uğramaması ve dava etkinliğinin ortadan kalkmaması adına, dava konusu dönemlere ilişkin kira bedellerinin ödenmemesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini, 

-Akabinde dava konusu dönemlere ilişkin kira bedellerinin iptalini veya Sayın Mahkemenizce uygun görülecek bir bedele indirilmesini/uyarlanmasını

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

        Av. 

Bir Cevap Yazın