DİLEKÇELER, Genel

Maaş Haciz Müzekkeresine Cevap Verilmemesi

Maaş haciz müzekkeresine cevap verilmemesinden kaynaklı mağduriyete sıklıkla rastlanabilmektedir. Öyle ki borçlu çalışanın tüm borcu üzerine kalan işverenler bir hayli fazla.  Müvekkillerinizin mağduriyetinin bir nebze olsun giderilmesi adına, aynı mağduriyet ile karşılaşan bir müvekkilim adına yazılmış ve başarı elde edilmiş bir talep dilekçemi aşağıda sizinle paylaşıyorum. Yardımcı olması ümidi ile;

Bu konu ile ilgili başvuracağınız mevzuat İcra İflas Kanunu olup buradan mevzuata erişebilirsiniz. Bununla birlikte diğer dilekçe örneklerine ulaşmak isterseniz dilekçeler bölümünde bir çok dilekçe örneği yer almaktadır. 

 

Resim mohamed Hassan tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

TALEP

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

20../…. E.

Yukarıda nosu bildirilen müdürlüğünüz dosyasında üçüncü şahıs … vekiliyim. Vekileden …’un tüm banka hesaplarına dosyanızda borçluymuş gibi bloke konulmuştur. 

Müdürlüğünüz dosyasında müvekkil hesaplarına bloke konulmasına karar verilirken bankalara giden müzekkerelerde; DOSYA BORCUNUN TAMAMI OLAN ….TL üzerinden MÜZEKKERE YAZILMIŞ VE  BU BEDEL İLE MÜVEKKİL HESAPLARINA BLOKE KONULMUŞTUR. Dosya borçlusu … olup müvekkil …. dosya borçlusu değil 3. Şahıs olarak borçlunun patronudur. Bu anlamda İİK 355. ve 356. Maddesi kapsamında değerlendirme yapılmalıdır. İİK 356.maddesi gözönüne alındığında müvekkilin tüm borçtan sorumlu tutulması mümkün değildir. Sadece müvekkile tebliğ edilen maaş haciz müzekkeresinin son tebliğ tarihi olan …/../… tarihinden itibaren, alacaklının mahrum kaldığı,  maaşının 1/4 ünden oranındaki kesintiden sorumlu kabul edilebilecekken müdürlüğünüzce sanki müvekkil asıl borçluymuş gibi tüm dosya borcundan sorumlu tutularak …TL olarak bankalara müzekkere yazılması İİK 355 -İİK 356 ve ilgili maddeleri ile yasa hükümlerine aykırıdır. Şöyle ki; “Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK’nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK’nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK’nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355.maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356.maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.  (Yargıtay Kararı – 12. HD., E. 2016/4997 K. 2016/23632 T. 01.12.2016 )”  denilmektedir. 

Hal böyle olunca müvekkilin tüm borçtan sorumlu tutulup müdürlüğünüz dosyasında bu yönde bankalara müzekkere yazılması müvekkilin mağduriyetine sebep olmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz İİK ilgili maddeleri ve ilgili Yargıtay kararı gereğince müvekkilin sorumlu tutulacağı tutar, maaş haciz müzekkeresinin ilk tebliğ tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren, borçlunun maaşının 1/4 ü oranında mahrum kaldığı kesinti kadardır. İİK 356 maddesinde yer alan “kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri…kadardır” ibaresinden de bu süreçte kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılması gereken tutar ifade edilmektedir.  

Müdürlüğünüzce yukarıda belirttiğimiz beyanlar doğrultusunda karar verilmesini ve müvekkilin sorumlu olduğu tutar kadarının hesaplanmasını, şikayet  hakkımız ve doğmuş/doğabilecek zararlara ilişkin yasal yollara başvurma hakkımız saklı kalmak kaydıyla vekaleten talep ederiz. …/…./…

                  3.Şahıs 

                  Vekili

                  Av.

Bir Cevap Yazın