DİLEKÇELER, Genel

Marka Tecavüzü Tespiti Talep Dilekçesi

Marka tecavüzü gerçekleşmesi halinde, tecavüzün ortadan kaldırılmasından önce mevcut durumda değişiklik olma ihtimaline binaen tespit yaptırılması iyi bir yoldur. Marka tecavüzünün tespiti asıl dava ile birlikte talep edilebileceği gibi asıl dava açılmadan evvel Sulh Hukuk Mahkemesinde ayrıca da talep edilebilmesi mümkündür. Aşağıda marka tespit talebine ilişkin bir dilekçe örneği mevcut olup diğer dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim mohamed Hassan tarafından Pixabay‘a yüklendi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

….

TESPİT İSTEMİNDE

BULUNAN (DAVACI)       :….(TCKN:…..)

VEKİLİ                              :Av…..

Adres                              :

KARŞI TARAF(DAVALI)    :Adres                                   :

KONU                              :Delil tespiti talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

Ekli vekaletname uyarınca tespit isteminde bulunan (davacı) vekiliyim.

20…/…. numaralı “….”, 20…/…. numaralı “….”, 20../…. numaralı “…..” markaları vekil eden adına tescil edilmiştir. Anılan markalar, vekil eden tarafından …..adresinde … yılından beri fiilen kullanılmakta yani … yıl gibi bir süredir müşteri çevresi tarafından bu isim ve nam altında tanınmaktadır. Ancak karşı taraf, vekil edenin işyerine çok yakın bir konumda olan …. adresinde bulunan işyerinde vekil eden adına 20…/…. numarası ile tescilli “….” adını kullanmaktadır. Bu hususa ilişkin …. … Noterliği …. Yevmiye nolu ve …/…/… tarihli ihtarname gönderilmiş ve bu ihtarname ile;

“…Vekil edene ait tescilli markayı kullanmasının, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun m.29 kapsamında marka tecavüzü, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu m.55 kapsamında haksız rekabet suçunu oluşturduğu, ihtarın tebliğinden itibaren 3(üç) gün içerisinde kullanmakta olduğu “….” adını ihtiva eden tabelanın ve sair eşyaların kaldırılarak markaya vaki tecavüzlerin ve haksız rekabetin sonlandırılmasını aksi takdirde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6102 Sayılı Türk ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal yollara başvurulacağı, maddi ve manevi tazminat taleplerimiz ve diğer tüm yasal yollara başvurma haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekil eden adına bildirilmiştir…”  ve anılan ihtarname …./…/… tarihinde karşı tarafa ve muhatabın kendisine tebliğ edilmiştir. Ancak markaya vaki tecavüzlerin durdurulması ve haksız rekabetin sonlandırılmasına ilişkin bu ihtarnameye de karşı taraf tarafından riayet edilmeyerek “…..” markası haksız olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Tarafımızca 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun m.29 kapsamında markaya vaki tecavüz, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu m.55 kapsamında haksız rekabet suçuna ilişkin şikayet hakkı kullanılacak olup bu süreçte buna ilişkin delillerin kaybolması ve ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşma ihtimali kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesinde olmamızdan mütevellit savcılık incelemesine ve akabinde başvurulabilecek davalara delil olarak sunulmak üzere Sayın Mahkemenizce ….. adresinde “….” “….” ve  “….” markalarının ya da müvekkile ait bu markalardan herhangi birisinin kullanılmaya devam edilip edilmediğinin tespitini isteme zorunluluğu üzerimize hasıl olmuştur.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun m.29 kapsamında markaya vaki tecavüz, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu m.55 kapsamında haksız rekabet suçuna ilişkin Hukuki ve Cezai yollara başvurma aşamasına kadar mevcut durumda değişiklik olma ihtimaline binaen ve başvuracağımız yollara delil teşkil etmesi maksadı ile;

1.“….“, ….” ve  “….” markalarının ya da müvekkile ait bu markalarda herhangi birinin yada ayıt edilemeyecek şekilde benzerleri olan ibareleri ihtiva eden tabelanın işletme girişinde, içerisinde ve dışarısında halen kullanılmakta olup olmadığının, 

2.İşletmede halen .“….”, “…..” ve  “….” olarak hizmet verilip verilmediğinin ,

3.Yine işletme içerisinde .“….” “….” ve  “….” markaları adını ihtiva eden demirbaş ve sair malzemeleri bulunup bulunmadığının,

4.Marka hakkına tecavüz koşullarının bulunup bulunmadığının,

5.Kullanımların tüketiciler nezdinde iltibas-iktibas yaratıp yaratmadığının,

6.Sayın Mahkemenizce tespit edilecek sair marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden tüm hususların,

 Tespitini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DELİLLERİMİZ         :Marka hakkına tecavüz teşkil ettiği düşünülen kullanıma ilişkin görüntü, 20../…. numaralı marka tescil belgesi fotokopisi, markaya vaki tecavüzlerin durdurulması ve haksız rekabetin sonlandırılmasına ilişkin …. …. Noterliği …. Yevmiye numaralı ve …/…/… tarihli ihtarnamesi ve tebliğ şerhi, tanık, bilirkişi, keşif, yemin ve her türlü sair delil.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen tespit edilecek nedenlerle;

             Tarafımızca 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun m.29 kapsamında marka tecavüzü, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu m.55 kapsamında haksız rekabet suçuna ilişkin şikayet hakkı kullanılacak olup bu süreçte buna ilişkin delillerin kaybolması ve ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşma ihtimali kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesinde olmamızdan mütevellit savcılık incelemesine ve akabinde başvurulabilecek davalara delil olarak sunulmak üzere Sayın Mahkemenizce ….. adresinde vekil edene ait “….”, “….” ve  “….” markalarının ya da müvekkile ait bu markalarda herhangi birinin yada ayırt edilemeyecek şekilde benzerleri olan markaların haksız olarak kullanılıp kullanılmadığının, marka hakkına tecavüz koşullarının bulunup bulunmadığının, kullanımların tüketiciler nezdinde iktibas-iltibas yaratıp yaratmadığının ve Sayın Mahkemenizce resen belirlenecek markaya vaki tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden hususların TESPİTİNİ, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…      

Saygılarımızla;    

Av. ….

(Tespit Talebinde Bulunan Vekili)

Bir Cevap Yazın