Genel, SÖZLEŞMELER

MÜZİK YAYINI HİZMET SÖZLEŞMESİ

Müzik yayını hizmet sözleşmesi, FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK ile kurulmuş meslek birliklerinin listelerinde yer almayan telif hakkı içermeyen müzikleri derleyerek bireysel yahut zincir mağazalara müzik hizmeti sunan firmalar ile kamuya açık alanlarda bu hizmeti kullanmak isteyen kişiler arasında imzalanan bir sözleşmedir. Her ne kadar telif hakkı bulunmayan müzik hizmeti veren firmaların işlemlerinin yasallığı tartışmalı olsa da bu hizmetin kullanıldığı birçok zincir mağaza bulunduğu bir gerçektir. Diğer sözleşme örneklerine dilerseniz buradan erişebilirsiniz. 

Resim Free-Photos tarafından Pixabay‘a yüklendi

İşbu sözleşme ../../….tarihinde,

………….adresinde mukim “…………..(Bundan böyle AJANS olarak anılacaktır.) ve “………………” adresinde bulunan “ ……………….”(Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır.)arasında aşağıdaki şartlarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

AJANS           :

Adres              :

Vergi Dairesi  :

Vergi No         :

E-Posta           :

Telefon           :

ŞİRKET         :

Adres              :

Vergi Dairesi  :

Vergi No :

E-posta           :

Telefon           :      

Madde – 1 SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme, yurt içinde ………… markası altında faaliyet gösteren  tüm işletmelerde   Ortak alanı genelinde AJANS ın kuracağı bir sistem ve program vasıtası ile  yine Telif hakları AJANS’a ait olan müzik eserlerinin yayınlaması, Reklam anonsların ……….markası altında faaliyet gösteren tüm işletmeler içinde yayınlanması, sistemin, yazılımın ve işletimin periyodik ve koruyucu bakımının yapılması, arıza hallerinde verilecek teknik destek hizmetinin kapsamının belirlenmesi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde-2 AJANSIN HAK VE BORÇLARI

2.4.AJANS iş bu sözleşme ile ……..markası altında faaliyet gösteren  tüm işletmelerde ortak  kullanım alanı içinde yayınlayacağı Eserlerin/Müziklerin mağazalar  içerisinde m2 ye bağımlı kalmadan , tüm dağıtım, çoğaltma, yayma, telif, sanatçı, kullandırma haklarının eksiksiz şekilde kendisine ait olduğunu (Yada kendisinde bu hakların bulunduğunu), bu hususta gereken her türlü bağlantı, sözleşme, ilgili hakların kendisine devredilmesi gerekenlerin devri hususunda gereken hukuki ve sair alt yapının oluşturulmuş olduğunu, başta MESAM, MÜYAP ve benzeri meslek birlikleri olmak üzere 3. Kişilerin bu eserlerin …………markası altında faaliyet gösteren  tüm işletmeler tarafından kullanılmasına mani bir hakkının bulunmadığını, bu kişilerin ŞİRKET’e ve ………….markası altında faaliyet gösteren işletmelere karşı herhangi bir şekilde talepte bulunma hak yetkisinin olmadığını, sözleşme ile ŞİRKET’e tanınan hak ve yetkileri tam/eksiksiz şekilde vermeye yetkili olduğunu, sözleşmeye konu eserlerin/müziklerin belirtilen hakları hususundaki problem ve ihlallerden hiçbir şekilde ŞİRKET’in ve ………..markası altında faaliyet gösteren işletme sahiplerinin sorumlu olmayacağını, ŞİRKET’e ve  ………..markası altında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak herhangi bir işlemden, bunun neticelerinden yasal sonuçlarından, maddi ve manevi tüm kayıp ve ödemelerden, tamamı ile kendisinin sorumlu olduğunu gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

2.5. AJANS, ŞİRKET’in teknik imkanları itibari ile sözleşmeye konu müziklere ilişkin hakların kendisinde, kendisine ait, kaybedilmiş yada eksik olup olmadığını kontrol yükümlülüğü bulunmadığını, bunun sorulmamış yada ŞİRKET tarafından kontrol edilmemiş yada bilgi sahibi olunmamış olmasının AJANS’ın sorumluluk/yükümlülüklerini hafifletmeyeceği, kısmen yada tamamı ile ortadan kaldırmayacağını, iş bu taahhüdün eki olduğu sözleşmenin bu şartlar dahilinde, ilgili eserlerin/müziklerin bu taahhütte sayılmış tüm yasal haklarının AJANS’ta olduğunun bildirilmesi nedeni ile imza edildiğini, bu hakların kısmen dahi var olmaması halinde iş bu sözleşmenin imza edilmeyeceğini bildiğini, sözleşmeye konu müziklerin yasal mevzuata uygun olmasından ve uygun tutulmasından tüm masrafları da kendisine ait olmak üzere AJANS’ın sorumlu olduğunu, yasal mevzuata aykırılık ve bunların neticelerinden ŞİRKET’in ve ………..markası altında faaliyet gösteren işletmelerin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, ŞİRKET’in ve ……………markası altında faaliyet gösteren işletmelerin yasal olarak sorumluluğunu gerektiren hallerde dahi AJANS’ın bu sorumluluk ve tüm neticelerini üstleneceğini kayıtsız şartsız, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6.AJANS, …………markası altında faaliyet gösteren işletmeler içerisinde, müzik sistemini ŞİRKET’in belirleyeceği şekilde ve şartlarda ifa edecektir. Müzik yayını .………….. markası altında faaliyet gösteren işletmelerin açılışından kapanışına kadar ve 7 gün kesintisiz olarak gerçekleştirecektir.

2.7.AJANS,  ŞİRKET ve …………markası altında faaliyet gösteren işletmelerin bilgisayarlarına  kendisinin kuracağı yazılım ile  ………. markası altında faaliyet gösteren işletmelere ait anfi ve internet bağlantısı aracılığı ile bedelsiz olarak kurulumu gerçekleştirecektir.

2.8.ŞİRKET’e ve …………..markası altında faaliyet gösteren işletmelere kurulacak müzik yayın sisteminin periyodik koruyucu bakım, önleyici bakım, genel kontrol ve teknik destek hizmeti, işbu sözleşme süresince AJANS tarafından herhangi bir bedel talep etmeksizin verilecektir.

2.9.Ajans hiçbir haklı gerekçesi olmaksızın yayın hizmetinin geç verilmesinden sorumludur. Ajans’ın kusuru nedeniyle Yayın hizmetinin verilememesi veya geç verilmesi halinde; Ajans hizmetin verilemediği ya da geç verildiği saat kadar ücretsiz yayın hizmeti vermekle mükelleftir.

2.10.AJANS sistemden kaynaklı her türlü sorunlar, yazılımsal arızalar veya herhangi bir nedenle oluşabilecek teknik problemleri en aza indirmeyi, uygulamada herhangi bir problem oluşması halinde …………… yetkililerini bilgilendirerek soruna derhal müdahale edip çözüme ulaştırmayı, gerektiğinde yerinde müdahale, gerektiğinde telefon desteği vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı ay içerisinde soruna müdahale edilmemesi sebebiyle AJANS’a iki kez yazılı ihtar gönderilmiş olması durumunda AJANS ilgili ay için ŞİRKET’ten ücret talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.İşbu sebeple ŞİRKET’in derhal fesih hakkı saklıdır.

2.11.AJANS, yapacağı müzik yayınında ilgili yönetmeliğe uygun olarak şarkıların desibel ayarlamalarını yaparak düzenli ses akışını sağlayacaktır.

2.12.Ajans Şirket’ in onayını almadan hiçbir reklam ve prodüksiyonu (ücretli olan dış kaynaklı reklamlar ) İnternetten Müzik Ulaşım Hizmeti içerisinde yayınlanmayacaktır. Şirket tarafından onay verilen yahut talep edilen reklam ve prodüksiyon hizmetlerinden elde edilen gelirlerin tamamı şirkete ait olup buna ilişkin herhangi bir bedel veya pay talep etmeyeceğini AJANS kabul ve beyan eder.

2.13.Ajans, …………. markası altında faaliyet gösteren ve işbu sözleşme kapsamında yayın yapılan işletmelerin taleplerini ŞİRKET’in onayı olmaksızın yerine getirmeyecektir.

2.14.Ajans’ın yukarıda yazan yükümlülüklerine uymaması, işbu sebeple  ŞİRKET ve  ……………… markası altında faaliyet gösteren işletmelerin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararın AJANS’a rücu edilmesi ile birlikte ŞİRKET’in herhangi bir süre öneline ve bildirime hacet kalmaksızın işbu sözleşmeyi feshedebileceğini taraflar kabul ve beyan ederler.

2.15.İşbu sözleşme sebebiyle AJANS’a yapılması gereken bir ödemenin bulunması halinde  Ajans’ın yukarıda yazan yükümlülüklerine uymaması sebebiyle ŞİRKET ve  …………. markası altında faaliyet gösteren işletmelerin uğradığı maddi zararların, anılan ödemelerden kesilebileceğini AJANS şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde – 3 ŞİRKETİN HAK VE BORÇLARI

2.1.Şirket, içeriği belirlenmiş ……………. markası altında faaliyet gösteren işletmelere Müzik ve Prodüksiyon hizmetini Ajans tarafından belirtilen asgari konfigürasyonda kişisel bilgisayara, yeterli hızda modeme telefon hattına ve yayın yapılacak bölgede yeterli teknik donanıma sahip olmalıdır. Aksi takdirde, Servis Sağlayıcı üzerinden Internet’e erişilemez ve yayın verilemez. İnternete erişilmeme veya bağlantının kesilmesi hallerinde Ajans’ın hiçbir sorumluluğunun olmadığını Şirket kabul eder.

2.2.Şirket ve ………… markası altında faaliyet gösteren işletmelere verilen yayın içeriği (Reklam ve Cıngıl seslendirmeleri)  işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi ŞİRKET ……….. markası altında faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanılmaya devam edilebilecektir. Bunun için sözleşme süresi içerisinde veya sözleşme süresinin bitmesinden sonra hiçbir bedel talep edilmeyeceğini AJANS kabul ve taahhüt eder.

2.3.Şirket; İnternetten Müzik Ulaşım Hizmeti içerisinde uygulanacak olan doneleri 24 saat önceden mail veya başka bir yolla teslim edecektir.

2.4.Şirket İnternetten Müzik Ulaşım Hizmeti içerisinde toplum örf-adet, gelenek-görenek, ahlaki çarpıtma, siyasi içerikli yayın yapma isteğinde bulunmayacak olup, bulunması durumunda Ajans tarafından bu istek yerine getirilmeyecektir.

2.5.Ödeme evrakında eksiklik ve/veya hizmetin sağlanacağı Şirket’ e ait teknik donanımda bir eksiklik bulunmaması halinde, Ajans; işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 işgünü içinde, yayın için gerekli anlaşma, seslendirme ve kurguyu yapıp müşterinin onayına sunarak seçilmiş yayın içeriğiyle yayın aboneliğini başlatacak ve belirlenen süre için aboneliği tesis edecek; abone hesabını hemen açarak hizmeti başlatacaktır.

2.6.Ajans’ın Türk Telekom hatlarında, uydu veya yer bağlantılarında, haberleşme şebekeleri veya cihazlarında meydana gelebilecek her türlü arızalar nedeniyle sistemin çalışmamasından dolayı Şirket’in hizmet alamaması durumunda sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple Şirket, Ajans’ tan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunma hakkından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.7.Şirket bu sözleşme ile Profesyonel Abonelik Paketine  dâhil olmuştur. Profesyonel Abonelik Paketinin Detayları EK’A da belirlenmiştir.

2.8.Şirket göndereceği seslendirme metinlerini en az 24 saat öncesinde ajansa göndermekle yükümlüdür. Hafta sonu yayına alınması istenen prodüksiyon faaliyetlerini en geç perşembe günü mesai bitimine kadar ajansa iletmelidir. Hafta sonları prodüksiyon yapılmamaktadır. Ajans, Şirket yetkilileri tarafından gönderilen reklam prodüksiyonlarını 24 saat içerisinde hazırlayıp yayına girmesini sağlayacaktır. Bu gönderilen reklam metinlerinde Şirket tarafından yanlışlık yapılması durumunda Ajans sorumluluk kabul etmemektedir.

2.9.Şirket, sözleşmenin başlangıcından itibaren dilediği zaman 1 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip olup bu halde kalan aylara ilişkin bedellerin yahut her ne ad altında olursa olsun bir bedelin talep edilmeyeceğini AJANS şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde – 4 ÖDEME

4.1.ŞİRKET, AJANS’a iş bu sözleşme konusunda yer alan Müzik eserlerinin Kullanım Telif Hakkı  Bedeli , müziğin  …….. markası altında faaliyet gösteren işletmelerin genelinde 7/24 yayına verilmesi ,sistemin aktif edilmesi ,Günlük play listlerin yayına verilmesi, cıngıl ve reklam anonslarının seslendirilmesi/yayınlanması hizmeti karşılığında ………….markası altında faaliyet gösteren işletme başına sadece ……TL+KDV (…….TL + KDV)  bedel ödeyecektir. Bunun dışında her ne ad altında olursa olsun ……….nden bir bedel talep edilemeyeceğini AJANS kabul ve beyan eder.

4.2.Ödeme vadesi fatura kesildiği tarihten itibaren 7 gündür.

4.3.Şirket, Ajans’ a yapacağı ödemeyi havale/eft yolu ile IBAN nolu hesaba……………  adına yatırılacaktır.

4.4.Ajans, Şirket’ in hizmet bedelini birbirini takip eden iki ay ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde Ajans Şirketi yazılı bildirimde bulunacak, yazılı bildirime rağmen hizmet bedelinin ödenmemesi halinde Ajans işbu sözleşmeyi feshedebilecektir.

Madde – 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1.Şirket, Ajans ile gerçekleştireceği işlemlerde, bunların daha süratle gerçekleşmesi için e-mail ile talimat vermeyi ve Ajans tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail ile yapılmasını kabul eder. Şirket’ in Ajans ile Internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır.

5.2.İşbu sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler ancak yazılı olarak yapılmaları kaydıyla geçerli olacaktır.

5.3.Tarafların işbu sözleşmede yer alan haklarından herhangi bir tanesini uygulamaması veya uygulamakta gecikmesi bu hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

5.4.Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz hale gelmesi, sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecektir.

5.5.Bu sözleşmenin ekleri bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.

Madde – 6 SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (GİZLİLİK)

6.1.Bu sözleşmenin imzalanması tarihi itibariyle ve anlaşma bittikten sonrası içinde AJANS, bildiği ya da çalışmaları sırasında öğrendiği, diğer tarafın veya yan kuruluşlarının veya bunların ortak ve yöneticilerinin işleri, hesapları, mali durumları, mesleki sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri ile ilgili hiçbir bilgiyi 3. şahıslara açıklamamayı taahhüt eder.

6.2.ŞİRKET’e ait ve gizlilik gerektiren bilgilerin ve ticari sırların AJANS tarafından 3. kişilere açıklanması halinde, ŞİRKET sözleşmeyi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetmek ve uğradığı tüm zararları istemek hakkına sahiptir.

Madde – 7 DEVİR YASAĞI

Bu sözleşme ŞİRKET ile AJANS arasında imzalanmıştır. AJANS, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülükleri ve haklarını AJANS’in yazılı onayı olmadan 3. bir şahsa veya firmaya devir ve temlik edemez.

Madde – 8 MÜCBİR SEBEP

İş bu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal/beşeri afetler ile tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf ilk imkânda karşı tarafa durumu bildirmekle mükelleftir. Mücbir sebep süresince tarafların iş bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri askıda kalır. Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde, hakları ifa edilmeyen taraf, tek taraflı fesih talebi hakkını kullanabilir.

Madde – 9 YÜRÜRLÜK VE SÜRE

İş bu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir ve yürürlük tarihinden itibaren 3 (üç) ay geçerlidir. Sürenin sona ermesi ile sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir.

Madde-10 VERGİ

İşbu sözleşmenin imzalanmasından doğmuş ve doğacak damga vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülüklerden AJANS sorumludur. Ajan doğmuş ve doğacak damga vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülükleri yerine getirdiğine ilişkin evrakları yasal ödeme süresinin bitiminden itibaren 5 (beş) gün içerisinde ŞİRKET’e iletmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu mali yükümlülüklerin herhangi bir sebeple şirket tarafından yerine getirilmesi halinde ödenen bedeli AJANS’a fatura edecek fatura edilmesinden itibaren 10(on) gün içerisinde AJANS tarafından ŞİRKET’e ödemesi gerçekleştirilecektir. ŞİRKET bu maddeye istinaden kendisi tarafından bir bedel ödenmesi halinde, bu sözleşme gereğince AJANS’a yapılacak ödemeden kesme hak ve yetksine sahiptir.

Madde –11 TEBLİGAT

Taraflar, işbu sözleşmede bildirilen adreslerinin her türlü ihbar, ihtar ve yazılı beyanlar açısından geçerli kanuni tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın, adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmedikçe, muteber ve usule uygun olarak yapılmış kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde – 12 UYUŞMAZLIK VE YETKİ

Taraflar, işbu sözleşmenin tatbikinden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, ……… MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİNİN yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

iş bu sözleşme 12( Ana maddeden ve 5 sayfadan ibaret olup ../../….  tarihinde iki suret olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Ajans                                                                           Şirket 

Bir Cevap Yazın