SÖZLEŞMELER

Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Avukatlık ücret sözleşmesi en basit anlatımı ile sözleşmenin tarafı bulunan vekilin/avukatın ve iş sahibinin hak ve borçlarını belirleyen, iki taraflı hak ve borç yükleyen bir akittir. Meslek içerisinde avukatların belirli bir düzene oturtamadığı hususlardan birisidir avukatlık ücret sözleşmesi. Zorunluluk bulunmadığından bazı müvekkillere imzalatılır, bazılarına imzalatılmaz. Genellikle daha önce bir vekalet ilişkisi kurulmuş kişilerin işlerinde yahut bu kişilerin referans olduğu kişilere imzalatılmaksızın vekalet ile iş görülmeye başlanır. Ancak zaman zaman birçok avukat imzalatmadığı avukatlık sözleşmeleri dolayısı ile sorunlarla karşılaşır. Asgari ücret tarifesinde belirtilen tutar üzerinden anlaşıldı ise amenna, ancak daha yüksek bir bedel üzerinden anlaşılmış ise işte orda sıkıntılar baş gösterir. Avukat hak kaybına uğrar, “terzi kendi söküğünü dikemez” deyimi doğruluğunu bir kez daha ortaya koyar.  İşte bu sebeple avukatlık ücret sözleşmesi, meslek hayatı boyunca her kim olursa olsun imzalatılmalıdır. Yıllarını avukatlık mesleğini icra ederek geçirmiş tüm meslektaşlar bilir ve fazlası ile tecrübe etmiştir ki alınan davaların hatırı sayılır bir çoğunluğu zamanında birbirlerine güvenen iki insan arasında görülmüştür. Görüşme esnasında birçok müvekkilden duymaya alışık olunan sözdür “güvendik” sözü. Bu sebeple mesele güven meselesi değildir. Avukatlık ücret sözleşmesi yapılması bir prensip halini almalıdır.Avukatlık ücret sözleşmesinin imzalatılmasının önemli ve gerekli olduğunu düşündüğümden aşağıda avukatlık ücret sözleşmesi örnek metnine yer veriyorum. Yararlı olmasını temenni ederim. Diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Mona Tootoonchinia tarafından Pixabay‘a yüklendi

MADDE 1. TARAFLAR                :

AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI;

A-ADI,SOYADI (UNVANI)           : Av.

B-ADRES                                     : .

MADDE 2.İŞ SAHİBİ        

UNVANI                                      :

ADRESİ                                        :

VERGİ DAİRESİ                            :

VERGİ NUMARASI                       :

MADDE 2.HUKUKİ YARDIMIN KONUSU   

İşbu sözleşme iş sahibinin talebi ile .. karşı fikri mülkiyet haklarının ihlali ve haksız rekabete ilişkin açılan dava ile fikri mülkiyet haklarının ihlali ve haksız rekabete istinaden açılacak maddi ve manevi tazminat davasının takibi ve davalarda (dava konusu örnek olarak verilmiş olup bu alana vekil olarak üstlendiğiniz konunun yazılması gerekmektedir) vekil olarak temsili maksadı ile imzalanmıştır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme, hukuki yardım konusunun yerine getirilmesi ile sona erecektir.

MADDE 3. ÜCRET

Hukuki yardımın bedeli taraflarca … + KDV (stopaj iş sahibine aittir) olarak kararlaştırılmış olup anılan bedel sözleşmenin imzalanması esnasında avukatın belirteceği IBAN nosuna yatırılacaktır.

MADDE 4. DİĞER KOŞULLAR

-Avukat, yukarıda isim veya ünvanı yazılı gerçek veya tüzel kişinin, bu sözleşme ile yalnızca hukuki yardımın konusunu oluşturan davalarda vekil sıfatı ile temsilini üstlenmiştir.

-Avukat, bu sözleşme nedeniyle üstlendiği görevi bizzat ya da kendi gözetimi, denetimi ve sorumluluğu altında olmak koşuluyla, başka avukatlarla işbirliği yaparak yerine getirebilir. Bu halde iş sahibinden işbu sözleşmede kararlaştırılmış bedel dışında, ayrı bir bedel talebinde bulunulamaz ve Avukatın iş sahibine karşı olan sorumluluğu ortadan kalkmaz. Ancak, davaya ilişkin mütalaa alınması halinde konu bu sözleşmenin dışındadır. Bu durumun söz konusu olması halinde Avukat, iş sahibini gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilerek onay talep edecektir. İş sahibi tarafından onay verilmesi halinde Onay mütalaa alınabilecek, bu ücret iş sahibi tarafından ödenecektir.

-Taraflarca kararlaştırılan iş bedeli haricinde iş sahibi tarafından, temsil edilecek davalarda kullanılmak üzere .. TL(…TL) masraf ödemesi gerçekleştirilecektir. Taraflarca kararlaştırılan bedelin kullanılıp bitmesi halinde avukat tarafından talep edilen masraf ödemesi avukata ödenecektir. Masraf ödemesi gerçekleşmemesi halinde Avukat masraf gerektiren işlemi yapmak zorunda olmadığı gibi, sırf bu husus, bu ücret sözleşmesinin geçersizliğine veya bu ücret sözleşmesinin iş sahibince feshine neden değildir.

-İş sahibi, işbu sözleşmenin kapsamı çerçevesinde işin yürütülebilmesi için gerekli, usulüne uygun alınmış vekaletname dahil avukatın talebi üzerine, gerekli her türlü bilgi, belge ve  dökümanı avukata teslim etmek zorundadır. Gerekli bilgi, belge ve evrakların avukata zamanında teslim edilmemesi yahut hiç veya gereği gibi(eksiksiz olarak) teslim edilmemesinden doğacak idari, mali ve hukuki sonuçlardan avukat sorumlu tutulamaz. Gerekli bilgi belge, evrakın avukata zamanında teslim edilmemesi yahut hiç veya gereği gibi(eksiksiz olarak) teslim edilmemesinden kaynaklanan sonuçlardan dolayı işbu sözleşmenin iş sahibince feshi cihetine gidilemez.

-Taraflar, yukarıdaki adreslerini ikametgah ve tebliğ adresi olarak kabul ederler. Bu adreslerinde, telefonlarında, faks ve e-mail’lerindeki değişikliği yazılı olarak birbirine tebliğ ederek bildirmedikleri takdirde tebliğ imkansızlığından doğabilecek olumsuz sonuçlardan, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sorumludur..

-Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda sırasıyla, Avukatlık Kanunu ve yönetmelikleri ile B.K.nun vekalete ilişkin hükümleri uygulanır.

İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili merci, Avukatın yukarıdaki adresindeki İcra Daireleri ve Yetkili Mahkemelerdir.

İşbu Sözleşme 2 (iki) sayfadan ibaret olarak …/…/… tarihinde, taraflarca okunup anlaşılıp teyit edilerek, imza tarihinden geçerli olmak üzere … nüsha olarak imzalanmıştır.

Bir Cevap Yazın