DİLEKÇELER, Genel

Marka Hakkına Tecavüz, Maddi ve Manevi Tazminat

Marka Hakkına Tecavüz, sayılabilecek fiiller, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 29. maddesinde belirtilmiştir. Bu hallerin tespiti halinde marka hakkı sahibi dava yolu ile marka hakkına tecavüzünün ortadan kaldırılmasını ve marka hakkına tecavüz fiilinin gerçekleştiği süreç içerisinde uğradığı maddi ve manevi zararlarını talep edebilecektir. Aşağıdaki dilekçeye konu somut olayda, franchise işletmesinin sözleşmesi, sözleşmeye aykırılık sebebi ile feshedilmiş, feshe rağmen işletme aynı marka adı altında faaliyetine devam etmiştir. Yargıtay kararları gereğince feshin haklılığı yahut haksızlığının bir önemi olmayıp fesih sonrasında marka kullanımına devam edilmesi marka hakkına tecavüz kabul edilmektedir. Bu duruma ilişkin yazılmış örnek bir dilekçeyi aşağıda sunuyorum. Diğer dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 29. maddesi;

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller
Madde 29- (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde
kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini
kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit
edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri
satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç
etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride
bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu
hakları üçüncü kişilere devretmek.
(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri
sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.”

Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi

FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

….

                                                                                                                                                                                              İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI                                            :

VEKİLİ                                               :Av. …

Adres:

KARŞI TARAF(DAVALI)                     :

Adres:

KONU                                              :

…/…/… imza ve …/…/… fesih tarihli franchise sözleşmesinin davalının kusuru ile sona ermiş olmasından mütevellit vekil edenin yoksun kaldığı kazanca ve sözleşmede yer alan cezai şarta ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1.Mevcut durumun muhafazası ve davanın etkinliğini sağlamak amacı ile duruşmasız ve tebligatsız olarak müvekkile ait  “…” marka ve logolarını ihtiva eden, marka tecavüzü ve haksız rekabet yaratan her türlü dış giydirme, tabela, afiş, yapıştırmalar, iç mekan giydirme ve kullanımların; menü, bardak, fincan, tabak, Şeker, Amerikan servisi, kağıt, peçete, peçetelik, şekerlik, vb servis araçlarının, ürünlerim; servis çalışanlarının forma ve önlüklerinin ve sair her türlü tanıtım materyali ile ticari sunumların, …. adı ve https;//instagram.com/…. url si ile kullanılan instagram sayfasının kullanımlarının önlenmesine, markaya ilişkin KULLANIMLARIN TEDBİREN DURDURULMASINA, ÖNLENMESİNE, BAHSİ GEÇEN EŞYALARA EL KONULMASINA ; dava neticesinde ise bahsi geçen tedbiren el konulmuş marka hakkına tecavüz teşkil eden eşyaların imha edilmesine, …. instagram sayfasının kapatılmasına,

2.Marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, marka hakkına tecavüzün meni, ref’ine, haksız rekabetin menine, haksız rekabet neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına,

3.Haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz fiilerinden kaynaklı olarak meydana gelen zararlarına ilişkin fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik … TL maddi tazminatın ……Noterliği … yevmiye numaralı ve …/…/… tarihli fesih ihtarının tebliğ tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek olan ticari avans faizi ile davalıdan alınarak vekil edene verilmesine,

4…./…/… tarihli franchise sözleşmesinin feshine rağmen marka kullanımının haksız olarak kullanılmasından ve vukuu bulan marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet hallerinin mevcudiyeti sebebi ile vekil eden şirket nezdinde bir miktar itibar kaydına sebep olduğundan …. TL manevi tazminatın ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak vekil edene verilmesine ilişkin taleplerimizi içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                           :

      Ekli vekaletname uyarınca davacı …..vekiliyim.

Vekil eden şirket ile karşı taraf ….. arasında …./…/… tarihinde franchise sözleşmesi imzalanmıştır(EK-1). Ancak  ortaklık yapısının vekil eden şirketin muvafakati olmaksızın değiştiği TİCARET SİCİL KAYITLARINDAN tespit edilmiş, karşı taraf ile vekil eden şirket arasında akdedilmiş ekte yer alan …/…/… tarihli franchise sözleşmesinin DEVİR YASAĞI başlıklı maddesinde “…., yine …/…/… tarihli franchise sözleşmesinin FESİH başlıklı maddesinde “….”MADDELERİ GEREĞİNCE SÖZLEŞME ….NOTERLİĞİ …. YEVMİYE NUMARALI VE …/…/… TARİHLİ İHTARNAMESİ(EK-4) İLE FESHEDİLMİŞTİR. Anılan ihtarname karşı taraf şirkete  …/…/… tarihinde tebliğ edilmiş olup(tebliğ şerhi EK-5), tebliğ edilmesini müteakip 3(üç) gün içerisinde …. adresinde yer alan işletmeden “….” markasını taşıyan tabela, araç, gereç ve demirbaşların kaldırılması ve başkaca herhangi bir yerde kullanılamayacağı, ihtarnameye riayet edilmeyerek gereğinin yapılmaması halinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun marka hakkına tecavüze ilişkin hükümlerine başvurulacağını bildirilmiş ise de işbu ihtarnameye riayet edilmemiş, ….markası fesihten önceki hali gibi fiilen kullanmaya devam edilmiştir. Akabinde marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin sonlandırılması için ikinci ihtar olan …Noterliği …. yevmiye numaralı ve …./…/… tarihli ihtarı (EK-6) gönderilmiş ve  fesih ihtarına rağmen halen kullanmaya devam edilmesinin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun m.29 kapsamında marka hakkına tecavüz, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu m.55 kapsamında haksız rekabet oluşturmakta olduğu, ihtarın tebliğinden itibaren(tebliğ şerhi EK-7) 3(üç) gün içerisinde … marka adını ve logosunu ihtiva eden her türlü eşyanın kaldırılarak marka hakkına tecavüzlerin ve haksız rekabetin sonlandırılmasını aksi takdirde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6102 Sayılı Türk ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal yollara başvurulacağı bildirilmişse de marka hakkına tecavüzlerin durdurulması ve haksız rekabetin sonlandırılmasına ilişkin …/…/… tebliğ tarihli bu ihtara da riayet edilmeyerek “….” markası haksız olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Tarafımızca fesih ihtarı, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin sonlandırılmasına ilişkin ihtarların tebliğ edilmesinin akabindeki kullanımlara ilişkin delil tespiti talebinde bulunulmuş olup …. Sulh Hukuk Mahkemesi 20…/…D.İş dosyasında yapılan tespite ilişkin ekli bilirkişi raporunda da görüleceği üzere;

· Karşı tarafa ait işyerinin faal olduğu,

· İşyerinde    “….”   marka ve logolarının işyeri giriş tabelalarında, cam vitrinde, koltuklarda, masalarda, cam seperatörlerde, çay ocağında, masa işaretliklerinde, fincanlarda, v.s. birçok yerde ürünler üzerine basılı olarak kullanılmakta olduğu,

· İşyeri konsept tasarımının da fotoğraflarda ayrıntılı görüntülendiği şekliyle kullanıldığı,

· “….r”, “….”, “….” sloganlarının afişlerde ve menüde kullanıldığı,

Tespit edilmiştir.” Şeklinde görüş ve kanaat getirilmiştir.

Görülecek odur ki; davalı tarafça markanın haksız kullanımı devam etmektedir. Vekil edenin izni olmaksızın halen kullanılması ve bu sürecin devam etmesi halinde davalı tarafça vekil eden üzerinden haksız kazanç elde edilmeye devam edilecektir ki bu süreçte de vekil edenin itibar kaybına uğraması kaçınılmaz olacaktır. İşbu sebeple huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

            Türk ticaret Kanun Haksız Rekabete ilişkin hükümleri ve Sınai Mülkiyet Kanunun Marka Hakkına Tecavüzeilişkin Hükümleri gereğince davalının …/…/… tarihli fesih ihtarına rağmen halen markayı izinsiz ve haksız olarak kullanmak suretiyle faaliyete devam ettiği ortada olmakla, DAVAMIZIN KABULÜ ile marka tecavüzünün ve haksız rekabetin tespitine, marka tecavüzünün meni, ref’ine, haksız rekabetin menine, haksız rekabet neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabet ve marka tecavüzü nedeni ile vekil edenin uğradığı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 TL maddi tazminat ve izinsiz olarak markanın kullanılmaya devam edilmesinden mütevellit vekil edenin bir miktar itibar kaybına uğramış olduğu gözetilerek …./…/… TL manevi tazminatın davalıdan alınarak vekil edene verilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DELİLLERİMİZ     :Marka tescil belgeleri, …/…/… tarihli franchise sözleşmesi, ticaret sicil gazetesi çıktıları, … Noterliği …. yevmiye numaralı ve …/…/… tarihli fesih ihtarı ve tebliğ şerhi, ….Noterliği ….yevmiye numaralı ve …/…/….tarihli marka hakkına tecavüzlerin durdurulması ve haksız rekabetin sonlandırılmasına ilişkin ikinci ihtarname ve tebliğ şerhleri, fesihten öncesine ait işletme görüntüleri, menü,  tanık, bilirkişi, keşif, yemin ve her türlü sair delil.

SONUÇ VE İSTEM :

1.Mevcut durumun muhafazası ve davanın etkinliğini sağlamak, vekil edenin maruz kaldığı durumun ve uğradığı zararların önüne geçmek gayesi ile duruşmasız ve tebligatsız olarak müvekkile ait , , , , ,  ,   ,  “….” markalarını ve logolarını ihtiva eden, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yaratan her türlü dış giydirme, tabela, afiş, yapıştırmalar, iç mekan giydirme ve kullanımların; menü, bardak, fincan, tabak, Şeker, Amerikan servisi, kağıt, peçete, peçetelik, şekerlik, vb servis araçlarının, ürünlerim; servis çalışanlarının forma ve önlüklerinin ve sair her türlü tanıtım materyali ile ticari sunumların, KULLANIMLARIN TEDBİREN DURDURULMASINA, ÖNLENMESİNE, BAHSİ GEÇEN EŞYALARA EL KONULMASINA ; dava neticesinde ise bahsi geçen eşyaların imha edilmesine,

2.Marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, marka hakkına tecavüzün meni, ref’ine, haksız rekabetin menine, haksız rekabet neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına,

3.Haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz nedeni ile vekil edenin uğradığı zararlara karşılık, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik …. TL maddi tazminatın …..Noterliği …. yevmiye numaralı ve …./…/…tarihli fesih ihtarının tebliğ tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek olan ticari avans faizi ile davalıdan alınarak vekil edene verilmesine,

4…../…/… tarihli franchise sözleşmesinin feshine rağmen marka kullanımının haksız olarak kullanılmasından ve vukuu bulan marka hakkına tecavüzü ve haksız rekabet hallerinin mevcudiyeti sebebi ile vekil eden şirket nezdinde bir miktar itibar kaydına sebep olduğundan …. TL manevi tazminatın …Noterliği … yevmiye numaralı ve …/…/… tarihli fesih ihtarının tebliğ tarihi olan …/…/…  tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiz, ile birlikte davalıdan alınarak vekil edene verilmesine,

5. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                                                                        Davacı Vekili

                                                                                         Av. …..

NOT:Fikri ve Sınai Hakların ihlaline ilişkin açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına arabuluculuk dava şartı getirilmiş olup, davanın açılmasından önce arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir. 

Bir Cevap Yazın