SÖZLEŞMELER

TAŞERON SÖZLEŞMESİ

Taşeron sözleşmesi, asıl işveren tarafından alınan işin bir başkasına gördürülmesi durumunda asıl işveren ve alt işveren arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye örnek bir metin yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Peggy und Marco Lachmann-Anke tarafından Pixabay‘a yüklendi

1.TARAFLAR                :

 

a.      

Adres                          : 

Vergi Dairesi              : 

Vergi No                     : 

E-posta                       : 

Telefon                       :   

 

b.

 ADRES                        : 

VERGİ DAİRESİ            :

VERGİ NUMARASI      :

E-POSTA                     :

TELEFON                     :

‘den ibarettir.

2.TANIMLAR              :

Bu sözleşme de

a. ….. “İŞVEREN FİRMA” olarak anılacaktır.

b  ….“TAŞERON” olarak anılacaktır.

c.İşbu sözleşmede TAŞERON nin su tesisatına ilişkin tüm işleri üstlendiği …. adresinde yer alan işletme  “TADİL EDİLECEK YER” olarak anılacaktır.   

d….. adresinde yer alan işletmenin kullanıma hazır hale gelmesi için hazırlanan ön çalışama “PROJE” olarak anılacaktır.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU                               

            İşbu sözleşme ile işveren firma vetaşeron, ….adresinde yer alan tadil edilecek yerin su tesisatına ilişkin tüm işlerinin projeye uygun olarak tamamlanması hususunda aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmasıdır.

4.İŞ BEDELİ        

Taraflarca sözleşme konusu olan tadil edilecek yerin inşaata ilişkin tüm işlerin KDV DAHİL …. TL(….TL) (yemek, konaklama, işçilik vs. her türlü masraf dahildir) bedelle yapılacağı hususunda mutabakat sağlanmıştır.

            Taraflar arasında anlaşılan iş bedeline ilişkin fatura taşeron firma tarafından …(….) günlük iş süresinin bitirilmesini takiben …. gün içerisinde işveren firmaya açıklamalı(hangi tadil edilecek yere ilişkin olarak ve hangi işler karşılığı kesildiği ile ilgili açıklama yapılması zaruridir.) olarak kesilecektir. Faturanin belirlenen sürede, belirtildiği şekliyle tanzim edilmemesi halinde, 10 günlük tanzim süresini aşan her gün için … TL cezai şart ödemeyi taşeron firma kabul ve taahhüt eder.

5.TAŞERONUN SORUMLULUKLARI                 

Taşeron;  

– …. yapımı için gerekli her türlü malzemenin kendisi tarafından temin edileceğini kabul ve taahhüt eder.

-İşbu sözleşmeyi imzalamasından itibaren yükümlü olduğu tüm işleri .. gün (…) içerinde yerine getirip işveren firmaya teslim etmekle yükümlüdür. İşin taşerondan kaynaklanan sebeplerden dolayı uzaması halinde taşeron firma her gün için …. TL (….TL) cezai şart ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Gecikme süresi üzerinden hesap edilecek toplam cezai şart işveren firma tarafından taşeron firmaya fatura edilecek, fatura edilmesi ile birlikte en geç … gün içerisinde işveren firmaya ödemesi gerçekleştirilecektir.

-İşin gecikmesinin taşerondan kaynaklanmaması halinde gecikme sebebiyle taşerona (herhangi bir cezai şart yükletilemez.

-Ehliyetli ve tecrübeli işçiler kullanarak … ilişkin tüm işleri plan ve proje ve sözleşme hükümlerine göre birinci sınıf işçilikle yapacaktır. Yapılan işler plan ve proje ve sözleşme hükümlerine uymayacak şekilde yapılmışsa, taşeron yapılan işleri tamir ve tadil veya sökerek yeniden yapmaya mecburdur. Bu sökme ve yeniden yapma işi dolayısıyla süre uzatılamaz, bozuk işin ücreti ödenmeyeceği gibi, işveren firmanın bu işten dolayı uğrayacağı zarar ve ziyan taşeronun hak edişinden kesilecek yahut hak edişi verilmiş ise taşerona fatura edilecektir.

-Satış noktası için hazırlanan projeye ve projede herhangi bir sebeple yapılacak değişikliklere uymakla mükelleftir.

-İşveren firmanın kontrol ve direktiflerine aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.

-İşin bitiminden sonra tadil edilecek yerde taşerondan kaynaklı eksik ve hatalı işlerin taşerona bildiriminden itibaren …gün içerisinde taşeron yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu eksik işlerin bedeli taşeronun hak edişinden mahsup edilecektir. Hak edişin ödenmiş olması halinde işin başka bir firmaya gönderilmesi ile bu firmaya ödenen bedelin kendisine fatura edileceğini taşeron kabul ve taahhüt eder.

-Çalıştırdığı işçilerine sigorta yapmakla yükümlüdür.

-İş güvenliği ve işçi sağlığı ile yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerinin mecbur kıldığı bu işle ilgili her türlü emniyet ve sağlık tedbirlerini almaya mecburdur. İnşaat esnasında meydana gelecek kazalardan ve kazaların sebep olacağı maddi ve manevi zararlardan doğrudan doğruya taşeron firma sorumludur. İşin teknik idaresi kendisine ait olması ve emniyet tedbirlerinin alınmasının da kendi sorumluluğunda bulunması sebebiyle ceza sorumluğu da kendisine aittir.       

-Bu taşeron sözleşmesi hiçbir şekilde, taşeron tarafından çalıştırılan işçilerden, işçilerin hak ve alacaklarından; vuku bulacak iş kazalarından işveren firmanın mesul olduğu şeklinde yorumlanamaz. Taşeron firma tarafından istihdam edilen personelin taşeron firmanın yanında çalıştığı döneme ait her türlü ücret alacağı; kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ücretli izin hakkı, resmi ve dini bayramlarda çalışma ücreti, hafta sonu çalışma ücreti; işe iade davası, maddi ve manevi tazminat davaları ile iş hukukundan doğan sair hakları, taşeronun mesuliyetindedir. Bununla birlikte işveren firma herhangi bir sebeple taşeronun personelinin açacağı kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ücretli izin hakkı, resmi ve dini bayramlarda çalışma ücreti, hafta sonu çalışma ücreti ve her türlü ücret alacağı davaları; işe iade davası; işe iade edilmeme yüzünden doğacak hak ve alacaklara matuf açılacak davalar; iş kazalarına maruz kalan çalışanların veya mirasçıları ile yakınlarının açacağı destekten yoksun kalma ve maddi ve manevi tazminat davalarının ya da her türlü maddi ve manevi tazminat davalarına veya benzeri davalara muhatap olur ise, yahut adına resmi veya özel kuruluşlara veya şahıslara ödeme yapmak zorunda kalırsa; yaptığı bu ödemeleri taşerondan talep edecek; işveren firmanın ilk yazılı talebi üzerine, işveren firma tarafından yapılan bu ödemeleri taşeron işveren firmaya derhal tediye edecektir. Ödeme yapılmaması halinde, işveren firma, bu miktarı taşeron firmanın ilk istihkakından mahsup edebilecek; istihkakları ödenmiş ise, taşerona müstakil olarak rücu edebilecektir.

-İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra hammadde ve işçilikte meydana gelebilecek fiyat artışlarını İŞVEREN FİRMAYA yansıtmayacaktır.

-İşbu sözleşmeye konu satış noktasının bulunduğu ….AVM için firma tarafından hazırlanan teknik şartnameye birebir uymak, malzemeleri şartnamede belirlenen markalardan kullanmak ve yine şartnamede belirtilen direktifler doğrultusunda üstlendiği işleri yapmakla mükelleftir. Taşeron firma, şartnameye uygunsuz olarak yapılan her işi tamir, tadil ve sökerek yeniden yapmaya mecburdur. Bu sebeple doğabilecek her türlü masraf taşeron firmaya aittir. Bu sökme ve yeniden yapma işi dolayısıyla süre uzatılamaz

-İşlerin ifası için gereken her türlü makine, donanım ve el aletlerini temin etmek ve ödemelerini yapmak, bunların tamir ve bakımını gerçekleştirmek taşeronun sorumluluğundadır.

6. VERGİ

Sözleşmenin imzalanmasından dolayı tahakkuk eden Damga Vergisi,  harç ve masraflar taşeron firma tarafından ödenecektir.

7.FESİH

 İşbu sözleşme tarafların karşılıklı olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi ile kendiliğinden feshedilmiş kabul edilecektir.

Taşeron firmanın, iflası veya konkordato ilan etmesi veya herhangi bir sebeple üstlendiği işi yapamayacak duruma düşmesi halinde veya bu sözleşmenin bir veya birkaç maddesini ihlal etmesi halinde işveren firma işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirime hacet kalmaksızın feshedebilecektir. 

İşveren firmanın sözleşmeyi feshetmiş olması,  taşeron firma tarafından yapılan işler sebebiyle işveren firmanın uğradığı zararları taşeron firmadan talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

Sözleşmenin feshi halinde dahi taşeron firma kendisi tarafından yapılan eksik ve hatalı işleri tamir tadil ve sökerek yeniden yapmakla mükelleftir.

8.CEZA-İ ŞART

İşin taşeron firmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı uzaması halinde taşeron firma her gün için …. TL cezai şart ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Taşeron firma, sözleşme imzaladıktan ve sözleşmeye konu satış noktasının projesinin kendisine tesliminden sonra veya iş esnasında yasada belirtilen mücbir sebepler olmaksızın işin tamamını veya bir bölümünü yapmaktan vazgeçerse işveren firmaya işin toplam bedeli kadar tazminat ödemeyi kabul eder. İşbu nedenle sözleşmenin feshedilmesi halinde dahi işveren firmanın cezai şart isteyebileceğini taşeron firma kabul ve taahhüt eder.

9.İŞVEREN FİRMANIN DEFTER VE KAYITLARININ KESİN DELİL NİTELİĞİ

İşbu sözleşme sebebiyle taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda işveren firmanın defter, kayıt ve belgelerinin geçerli olacağını, kesin delil teşkil edeceğini, uyuşmazlıkların bunlara dayalı olarak çözümleneceğini taraflar kabul eder.

10.TEBLİGAT

İş bu sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adresler tarafların tebligat adresleridir. Taraflar bildirim adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, 10 gün içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerdir. Aksi takdirde, bu adreslerine yapılacak bildirimin kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler.

11.HUKUKİ UYUŞMAZLIKTA YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar halinde …. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

12.İMZA

İşbu sözleşme 12 (oniki) maddeden oluşmuş olup, işveren firma ile taşeron firma arasında tek orijinal nüsha işveren firmaya ait olmak üzere taraflarca okunarak …/…/… tarihinde her sayfası ayrı ayrı imza altına alınarak ve yürürlüğe girmiştir.

TAŞERON                                                                  İŞVEREN FİRMA

Bir Cevap Yazın