DİLEKÇELER, Genel

Tevdii Mahalli Tayini ile Anahtar Teslimi

 

Tevdii Mahalli Tayini, borcunu ödemek isteyen borçlunun alacaklının ödemeyi almaktan imtina etmesi, tahliye sebebi ile anahtarları teslim etmek isteyen kiracının anahtarları teslim almaktan kiraya verenin imtina etmesi hallerinde başvuracağı yoldur. Aşağıda buna ilişkin örnek bir dilekçe yer almaktadır. Diğer dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

 

Resim Uwe Baumann tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ 

DAVACI :

VEKİLİ   :Av. 

            -Adres

DAVALI :

            -Adres

KONU :Tevdi Mahalli tayini ile kiralamaya konu mecurun anahtarlarının teslimi hk. 

AÇIKLAMALAR :

Ekli vekaletname uyarınca davacı vekiliyiz. 

Davalıya …/…/… tarihli yazı ile tahliye ve feshe ilişkin bildirim gerçekleştirilmiş bildirime binaen feshe konu mecur tahliye edilerek kiraya verene anahtarların teslimi gerçekleştirilmek istenmişse de kiraya veren tarafından anahtarların teslim alınmasından imtina edilmiştir.  işbu sebeple Sayın Mahkemenizden tevdii mahalli tayini isteme zorunluluğumuz hasıl olmuştur. 

Sayın mahkemenizce feshe ve tahliyeye konu mecurun anahtarlarının teslimi için tevdii mahalli tayini yapılmasını ve teslim keyfiyetinin davalı kiraya verene bildirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

DELİLLERİMİZ :Kira sözleşmesi, fesih yazısı, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve sair her türlü yasal delil. 

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler, 

Davalı tarafından teslim almaktan imtina edilen anahtarların teslimi için Sayın Mahkemenizce tevdii mahalli tayini yapılmasını ve teslim keyfiyetinin kiraya verene bildirilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Bir Cevap Yazın