DİLEKÇELER

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği

Ortaklığın Giderilmesi Davası;  paylı yahut elbirliği ile mülkiyet in söz konusu olduğu taşınır/taşınmaz malların, birlikte sahip olunan mülkiyetinin sona erdirilerek, kişisel mülkiyete, yani tek bir kişiye ait hale çevrilmesini sağlayan bir davadır. Aşağıda bu davaya ilişkin kullanabileceğiniz bir dava dilekçesi örneği sunuyorum. Diğer dilekçe örneklerin buradan ulaşabilirsiniz. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili detaylı bilginin yer aldığı Türkiye Barolar Birliği dergisinde yayınlanan Erdem ATEŞAĞAOĞLU ve Ceyhun ELGİN tarafından yazılmış makaleye ise buradan ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR             :1….. (TCKN: )
2….. (TCKN: )

VEKİLLERİ                 :Av.

DAVALI                    :…….. (TCKN: )

……(adres)

DAVA                      : Ortaklığın giderilmesi davasıdır.

AÇIKLAMALAR :
Ekli vekaletname uyarınca davacılar vekilleriyim.
1. …. ili, …. ilçesi, ….. Köyü, ….. Mevki, …. Parsel ….pay ……a
2. …. ili, …. ilçesi, ….. Köyü, ….. Mevki, …. Parsel ….pay ……a
3. …. ili, …. ilçesi, ….. Köyü, ….. Mevki, …. Parsel ….pay ……a aittir.

…. İli, …. ilçesi, …. Köyü, ….. Mevki, …. Parsel üzerinde vekil edenler ve davalı arasında paylı mülkiyet söz konusudur. Vekil edenler ve davalı arasında yapılan karşılıklı görüşmelerde,  taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi mümkün olmamış, bu sebebe istinaden …. İli, …. ilçesi, …. Köyü, ….. Mevki, …. Parselde bulunan …. m2 taşınmazın fiili kullanım dikkate alınarak aynen taksiminin, aynen taksim mümkün değil ise satış suretiyle taksiminin talep edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

Tebligat ve taraf teşkili ile ilgili çıkabilecek aksaklıkların önlenmesi ve yargılamanın uzamaması adına tapu kaydının tarafların adresleri ve baba adları ile birlikte istenmesini
talep ediyoruz.

DELİLLER                 : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil
SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Öncelikle tensiple birlikte tapu kaydının tarafların adresleri ile birlikte istenmesine, davamızın kabulü ile dava konusu taşınmazdaki ortaklığın AYNEN TAKSİM
SURETİYLE, aynen taksimi mümkün değil ise ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
…/…/….

Saygılarımla
Davacılar Vekili
Av. ….

EKİ :
1.Vekaletname sureti
2.Taşınmaza ait tapu kaydı

Bir Cevap Yazın