DİLEKÇELER

Yaralamalı Trafik Kazası – Tazminat

Yaralamalı Trafik Kazası sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin dilekçe örneği aşağıda yer almakta olup diğer dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz.

 

Resim Vladyslav Topyekha tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                                :…..(…..)

VEKİLİ                                  :Av.

 

DAVALI                                 :1.….(TCKN:….)

                                              2.….SİGORTA KOOPERATİFİ

KONU                                    :Maddi ve Manevi tazminat taleplerinden ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER            :… TL(Cismani zararlardan kaynaklanan)

AÇIKLAMALAR                     :

 

Vekil eden kaza tarihi …/…/…günü saat …. sıralarında 00 … 00 plaka sayılı …. idaresindeki motorsikletin arka koltuğunda seyir halinde iken kontrolsüz kavşaktan karşı tarafa kontrollü bir şekilde sağ şeritten …. km hızla giderken sol taraftan davalı …. idaresindeki 00 …. 00 plakalı araç birden … idaresindeki 00 … 00 plakalı motorsikletin önüne çıkmış ve kazaya sebebiyet vermiştir.

 

Kaza akabinde tutulan ekte(EK-1) sunulu kaza tespit tutanağında da görüleceği üzere davalı 2818 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 57/1-a “a) Kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar.” Maddesinin ihlali sebebi ile asli kusurlu bulunmuş, vekil edenin yolcu konumunda bulunduğu 00 … 00 plaka sayılı motorsiklet idaresindeki …e ise herhangi bir kusur atfedilmemiştir.

 

1.MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ        :

Meydana gelen kaza sebebi ile vekil eden ağır derecede yaralanmış, ekte sunulu(EK-2) … Hastanesi Adli Tıp Birimi tarafından verilen durumu bildirir kesin raporda da vekil edenin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Vekil edene …. Hastanesi tarafından …. nolu ve …/…/… tarihli istirahat raporu verilmiş …/…/…tarihinde hastaneye yatışı gerçekleştirilmiş,…/…/… tarihinde vekil eden taburcu edilmiştir.  Vekil eden bu süre içerisinde de çalışamamıştır. Hastane tarafından verilen rapor yalnızca hastaneye yatış ve taburcu süresine ilişkin olup vekil edenin iyileşme sürecini göstermemektedir. Vekil eden çok daha uzun süre çalışamaz durumda kalmış, hatta iyileşme süreci dışında kaza sebebi ile kalıcı maluliyette meydana gelmiştir. Eldeki raporlar vekil edenin iyileşme sürecini ve kalıcı maluliyetini göstermediğinden Sayın Mahkemenizce vekil edenin tedavi evraklarının tedavi gördüğü hastaneden getirtilerek geçici ve sürekli iş göremezlik hususlarının belirlenmesini talep ederiz.

 

Vekil eden, meydana gelen kazada yaralanması neticesinde, iyileşme süresince bir takım tedavi masrafları da ödemek zorunda kalmıştır. Bu hususta gerek tedavi görülen hastaneye müzekkere yazılarak gerekse yaralanma durumuna bakılarak vekil eden tarafından tedavi ve tüm iyileşme giderlerinin bilirkişi marifeti ile hesaplanmasını talep ederiz.

 

İzah edilen nedenler ile vekil eden, hastane yatış süresince ve sonrasında iyileşme sürecince çalışamamış olmasından dolayı kazanç kaybına uğramış bulunması sebebi ile fazlaya ilişkin hak ve taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla şimdilik …. TL geçici iş göremezlik tazminatı, …. TL sürekli iş göremezlik tazminatı, …. TL tedavi giderlerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ederiz.

 

2.MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ     :

Yaralamalı trafik kazası neticesinde vekil edenin yaşam fonksiyonları ağır derecede etkilenmiş, tedavi süreci uzun sürmüş, 1 ay hastanede kalmıştır. Ancak vekil edende tam iyileşme olmamış ve kalıcı maluliyet meydana gelmiştir. Vekil eden ömrü boyunca davalı tarafın asli kusuru ile meydana gelmiş kazanın izlerini taşıyacaktır. Vekil edenin epilepsi öz geçmişi bulunduğu dikkate alındığında tedavi sürecinin onun için daha büyük bir manevi baskı ve üzüntü yarattığı da ortadadır. Bu nedenle vekil edenin yaşadığı acı, elem ve korkunun bir nebze olsun hafifletilmesi adına ….. TL manevi tazminatın davalıdan alınarak vekil edene verilmesini talep ederiz.

 

DELİLLERİMİZ                    :….Hastanesi kayıtları ve raporları, ….Sigorta …. nolu sigorta poliçesi, ifade tutanakları, kaza tespit Tutanağı, bilirkişi incelemesi, ücret Araştırması, tanık, yemin ve sair her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin hak ve taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

  1. ….TL geçici iş göremezlik tazminatı, ….TL sürekli iş göremezlik tazminatı, ….TL tedavi giderlerinin davalılardan avans faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile vekil edene verilmesine,
  2. …. TL manevi tazminatın davalı ….’ten yasal faizi ile birlikte tahsili ile vekil edene verilmesine,
  3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla;

Av. ….

Bir Cevap Yazın