DİLEKÇELER

Cezai Şart Dava Dilekçesi

Cezai Şart Dava Dilekçesi; Franchise Sözleşmesinin İhlali Sebebi ile  

Resim herbinisaac tarafından Pixabay‘a yüklendi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

 

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :Av.

 

DAVALI                    :

 

KONU                       :Taraflar arasında akdedilen …/…/…tarihli franchise sözleşmesinin …   maddesine aykırılık sebebiyle cezai şart istemimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR       :

            Ekli vekaletname uyarınca davacı şirket vekiliyiz.

Öncelikle davanın kabul edilmesi halinde Sayın Mahkemenizce hükmedilen miktarın tahsilinin imkansız hale gelmemesi ve vekil eden şirketin hakkının zayi olmaması adına davalı yan üzerine kayıtlı mallara ve banka hesaplarına teminatsız olarak yahut uygun görülecek bir teminat karşılığında ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep ederiz.

Vekil eden şirket ile davalı şahıs arasında …/…/… tarihli franchise sözleşmesi akdedilmiş ve …..marka adı altında işletme kurulması için davalı ….’e sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde yetki verilmiştir.

Taraflar arasında …/…/… tarihinde …..FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ imzalanmış olup sözleşmenin ….maddesinde Franchise alan, …. canlı müzik vs. organizasyonlar yapmayacağını…işbu maddeye riayet edilmemesi halinde Franchise Verenin işbu sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkının bulunduğunu ….kabul ve taahhüt eder” denilmektedir. Anılan madde gereğince satış noktasında canlı müzik yapılması açıkça yasaklanmış olmasına karşın davalı tarafça sözleşmeye ve ilgili maddesine aykırı olarak canlı müzik organizasyonları yapılmıştır. Vekil eden şirket tarafından sözlü olarak uyarılmış, sözlü uyarılara riayet edilmeyerek canlı müzik organizayonları yapılmaya devam edilmiştir. Buna istinaden …. NOTERLİĞİNİN …/…/… tarihli ve ….. yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilmiş, bu ihtarname ile canlı müzik organizasyonlarının yapıldığının tespit edildiği sözleşmeye aykırılığın sona erdirilmesi gerektiği aksi takdirde sözleşmenin ….maddesi ve cezai şart başlıklı Franchise Alan, “Iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisine aykırı davrandığı ya da sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Franchise Veren tarafından, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi yazılı olarak talep edilir. Yazılı uyarının tebliğinden itibaren ….gün içerisinde sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi yahut aynı aykırılığın tekrarlanması halinde, başkaca bir ihtara hacet olmaksızın, Franchise Alan tarafından, Franchise verene ….. TL(…..TL)  tutarında cezai şart ödenecektir. Franchise Verenin iş bu sözleşmede açıklanan ceza-i şartı istemesi ayrıca zararlarını talep etme hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

 

            Öte yandan, anılan cezai şart işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisine aykırı davranılması ya da sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve yazılı ihtara rağmen aynı aykırılığın ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hallerinin devamında cezai şartı isteyebildiği gibi, haklı nedenle fesih halinde dahi cezai şart talep edilebilecektir.” maddesi gereğince sözleşmenin feshi ve cezai şart durumuyla karşı karşıya kalabileceği ihtaren bildirilmiş ve anılan ihtarname …/…/… tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir. Tarafımızca gönderilen ihtarnameye rağmen, aynı aykırılık devam etmiş bu hususlar vekil eden tarafından yetkilendirilen denetim elemanı tarafından tespit edilmiş ve video ile kayıt altına alınmıştır. Buna ilişkin …/…/… Ve …./…./…. tarihlerinde çekilen video kayıtları cd ile ekte Sayın Mahkemenize sunulmuştur. Tüm yazılı ve sözlü uyarılara rağmen davalı yanın sözleşmeye aykırılığı sonlandırmaması sebebi ile …. NOTERLİĞİNİN …/…/… tarihli ve …. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile franchise sözleşmesi feshedilmiştir.

 

Canlı müzik organizasyonlarının yapılması vekil eden şirket tarafından yaratılan konseptin tamamen dışında olup sözleşme ile de bu husus açıkça yasaklanmıştır. Sözleşme bir yana bırakılsa dahi franchise sisteminde, franchise işletmeleri arasında bir standart ve konsept birliği bulunması, diğer bir deyişle tek işletme modelinin bulunması zorunludur. Ancak davalı yan satış noktasında canlı müzik organizasyonu yaparak standartların ve genel imajın tamamen dışına çıkmış tabiri caizse türkü evi havasına bürünmüştür. Hal böyle iken vekil eden şirket tarafından oluşturulmuş ve korumak için azami çaba gösterilen standartı ve birliği açıkça sekteye uğratmışlardır.

 

Franchise işletmeleri arasında standartın ve birliğin korunması, franchise sisteminin ve markanın sürdürülebilir olması ve gelişmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Hele ki bölgesel tanınır hale gelmiş ve markayı dünyaya tanıtmak için önemli adımlar atmakta olan bir firma için daha da önem arz etmektedir. Markanın sureti olma özelliğini bünyesinde barındırması gereken franchise işletmelerinde, belirlenen konsept ve standartın dışında gerçekleştirilen her fiil vekil eden şirketi bir adım geriye götürmektedir.

 

…/…/…tarihli Franchise sözleşmesinin cezai şart başlıklı maddesinde “….Öte yandan, anılan cezai şart işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisine aykırı davranılması ya da sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve yazılı ihtara rağmen aynı aykırılığın ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hallerinin devamında cezai şartı isteyebildiği gibi, haklı nedenle fesih halinde dahi cezai şart talep edilebilecektir. ibaresi yer almaktadır.YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ 2015/3588 E. – 2016/1509 K. Sayılı ve 09.03.2016 tarihli kararında “… sözleşmede kararlaştırılan ceza niteliği itibariyle yine sözleşme tarihinde yürürlükte olan 818 Sayılı BK’nın 158/2. maddesinde düzenlenen ifaya ekli cezadır. Bu cezanın talep edilebilmesi için, davalının yaptığı eserin eksik ve ayıplı olsa dahi teslim alınırken, anılan cezayı isteme hakkının saklı tutulması veya sözleşmede ihtirâzi kayda gerek olmaksızın cezai şart istenebileceğine dair bir hüküm bulunması, sözleşme feshedilmiş ise fesih halinde de istenebileceğine dair hüküm bulunması gerekir.  YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ 2016/1849 E. – 2017/1764 K. Ve 25.04.2017 tarihli kararında “…6098 Sayılı Kanun’un 179/2. maddesinde düzenlenen ifaya ekli cezai şart olup bunun istenebilmesi için sözleşmenin feshedilmemiş olması ya da sözleşmede fesih halinde de ceza koşulu istenebileceğine dair hüküm bulunması gerekir.” denilmekte olup Yargıtay dairelerince genel kabul gördüğü üzere  ve sözleşmede yer alan “fesih halinde dahi cezai şart talep edilebilecektir.” ibaresi gereğince taraflar arasında kararlaştırılan 250.000,00TL cezai şartın vekil eden şirket tarafından talep edilebileceğinden şüphe yoktur.

 

Tüm bu izah edilen hususlar gereğince davalı tarafa gönderdiğimiz ihtarlar ve tespit edilen aykırılığa ilişkin ekte sunduğumuz fotoğraflar ve video kayıtları incelendiğinde sözleşmenin devam ettirilmesinin vekil eden şirketten beklenemeyeceğinin ve feshin haklı olduğunun anlaşılacağına inancımız tam olmakla birlikte taraflar arasında anlaşılan ….TL (….TL) bedelindeki cezai şart miktarının davalı tarafça vekil eden şirkete ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DELİLLERİMİZ     :…/…/… tarihli franchise sözleşmesi, …NOTERLİĞİNİN …/…/…tarihli ….. yevmiye numaralı ihtarnamesi ve tebliğ şerhi, …. NOTERLİĞİNİN …./…/… tarihli ve …. yevmiye numaralı ihtarnamesi ve tebliğ şerhi, canlı müzik yapıldığına ilişkin video kayıtlarıın yer aldığı cd, canlı müzik yapıldığına ilişkin fotoğraflar, tapu kaydı, bilirkişi, keşif, tanık, yemin ve sair her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Öncelikle dava sonucunda, davanın kabulüne karar verilmesi halinde Sayın Mahkemenizce hükmedilecek bedelin tahsilinin imkansız hale gelmemesi ve vekil eden şirketin haklarının zayi olmaması adına davalı yanın üzerine kayıtlı mallarına ve banka hesaplarına teminatsız olarak yahut uygun görülecek bir teminat karşılığında ihtiyati tedbir konulmasına,

Devamında ise davacı yanın sözleşmeye aykırı faaliyetleri sebebine istinaden davamızın KABULÜ ile taraflar arasında akdedilmiş sözleşme gereğince kararlaştırılmış …. TL (….TL) cezai şartın vekil eden şirkete ödenmesine,

Davanın açılmasına davalı yanın sözleşmeye aykırı faaliyetlerinin neden olduğu gözetilerek yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yan  üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

 

EKİ:

1…./…/…tarihli franchise sözleşmesi, …. NOTERLİĞİNİN …/…/… tarihli …. yevmiye numaralı ihtarnamesi ve tebliğ şerhi

2…. NOTERLİĞİNİN …/…/… tarihli ve ….yevmiye numaralı ihtarnamesi ve tebliğ şerhi

3.Canlı müzik yapıldığına ilişkin video kayıtların yer aldığı cd

4.Canlı müzik yapıldığına ilişkin fotoğraflar

 

 

DAVACI VEKİLİ

Av.

 

Diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

           

Bir Cevap Yazın