YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Velayet Yargıtay Kararı

Velayet düzenlemesinde asıl olan, çocuğun üstün yararıdır. Ortak çocuk çok küçük olup, emzirme dönemindedir. Çok küçük olan çocuklar anne bakım, sevgi, şefkat ve ilgisine daha çok muhtaçtır. Annenin velayet görevini üstlenmesine önemli bir engel bulunmadığı takdirde, küçük çocuğun annesinin velayetine bırakılması onun üstün yararıdır. Annenin kişisel ilişkiyi engelleyici davranışlarda bulunması ancak çocuğun belirli bir yaş ve olgunluğa erişmiş olması halinde; gerektiğinde velayetin değiştirilmesi nedeni olabilir. Çocuğun üstün yararı gözetilmeden, sadece velayet kendisine bırakılan ebeveynin davranışına göre velayet düzenlemesi yapılması; çocuğa zarar verme sonucunu doğurur.

Resim RitaE tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2011/10761

Karar: 2011/23988

Tarih: 29.12.2011

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kadın tarafından velayet ve katılma yoluyla tazminatlar, koca tarafından ise kusur, tazminatlar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Davalı-davacı kocanın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanma davasıyla birlikte istenen boşanmanın fer’i (eki) olan maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi veya kabulü halinde ayrıca vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinin anlaşılmasına göre; davalı-davacı kocanın temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-davalı kadının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a) Temyiz dilekçesi bir kez verilir. Davacı-davalı kadın hükmü önce sadece velayet yönünden temyiz etmiş; daha sonra davalı-davacı kocanın temyizi üzerine bu kez hükmü katılma yoluyla tazminatlar yönünden temyiz etmiştir. Açıklanan nedenle davacı-davalının katılma yoluyla temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

b) Tarafların ortak çocuğu 16.01.2009 doğumlu Yağız’ın velayeti babaya verilmiştir. Mahkeme velayetin babaya verilmesine gerekçe olarak; yargılama sırasında tedbiren velayetin anneye verilip çocukla baba arasında kurulan ilişkiyi engellemesi ve bu konuda üç kez tutanak tutulmuş olmasını göstermiştir. Velayet düzenlemesi yapılırken; çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararlarının esas tutulması gerekir. (TMK. md. 182/2) Velayet düzenlemesinde asıl olan, çocuğun üstün yararıdır. Ortak çocuk çok küçük olup, emzirme dönemindedir. Çok küçük olan çocuklar anne bakım, sevgi, şefkat ve ilgisine daha çok muhtaçtır. Annenin velayet görevini üstlenmesine önemli bir engel bulunmadığı takdirde, küçük çocuğun annesinin velayetine bırakılması onun üstün yararıdır. Annenin kişisel ilişkiyi engelleyici davranışlarda bulunması ancak çocuğun belirli bir yaş ve olgunluğa erişmiş olması halinde; gerektiğinde velayetin değiştirilmesi nedeni olabilir. Çocuğun üstün yararı gözetilmeden, sadece velayet kendisine bırakılan ebeveynin davranışına göre velayet düzenlemesi yapılması; çocuğa zarar verme sonucunu doğurur. Durum böyleyken, mahkemece çocuğun üstün yararı gözetilmeden, ortak çocuğun velayetinin anneye verilmesi yerine, yazılı şekilde davalı-davacı babasına verilmesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/b bendinde gösterilen sebeple davacı-davalı kadın yararına BOZULMASINA, davalı-davacı kadının katılma yoluyla temyiz dilekçesinin yukarıda 2/a bendinde gösterilen nedenle REDDİNE, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Yiğit’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 90.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran Özlem’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 29.12.2011 (Per.)

Not: www.corpus.com.tr

Diğer Yüksek Mahkeme Kararlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın