DİLEKÇELER

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği 2

Menfi tespit davası dilekçe örneği; Diğer menfi tespit davası dilekçe örneği ne buradan, ilgili mevzuata ise buradan ulaşabilirsiniz.

Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                                                       İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

DAVACI                     :

VEKİLİ                       :Av.

 

DAVALI                     :

VEKİLİ                       :Av.

2

KONU                        :Menfi tespit davasıdır.

AÇIKLAMALAR      :

 

Ekli vekaletname uyarınca … vekiliyiz.

 

… İcra Müdürlüğü 20../….. E. Sayılı dosyasında takip alacaklısı davalı ….tarafından, dava dışı anılan dosyada takip borçlusu olan …’ın kendisine olan … TL lik borcuna istinaden vekil eden şirkete İİK m.89/1 gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmiş, akabinde 2. Haciz ihbarnamesi ve 3. Haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Ancak dosya içesinde yapılan tebliğler usulsüzdür.

Vekil eden şirkete karşı haciz işlemlerinin başlatılması ile dosyadan haberdar olduğumuzda dosya üzerinde yapılan incelemelerde tebligatların usulsüz olduğu tespit edilmiştir. Hükmi şahsiyeti haiz olmaları dolayısıyla ticaret şirketlerinde tebligatın şirketlerin “salâhiyetli mümessillerine” yapılması icap eder. Salâhiyetli mümessiller ibaresiyle evvela şirketleri kanunen temsile yetkili organlar ve bu organlar adına hareket edenler kastedilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12. ve 13. maddeleri ile mülga Tebligat Tüzüğü’nün 17 ve 18. maddelerinde tüzel kişilere tebligatın yapılma usulü açıklanmış; tebligatın, bunların tabi oldukları kanunlara ve statülerine göre belirlenecek yetkili temsilcilerine, eğer tüzel kişinin yetkili temsilcisi yoksa veya evrakı bizzat alamayacak bir halde ise; görev itibariyle temsilciden sonra gelen kimse veya evrak müdürü gibi bu işle görevlendirilmiş bir kişiye, o da yoksa tüzel kişinin o yerdeki memur veya müstahdemlerinden birine yapılacağı öngörülmüştür. Tebligat tüzel kişinin yetkili temsilcisine yapılmamış ve sıralı kişilere yapılmışsa, bunun nedenlerinin açıkça ve ayrıntılı olarak tebligat mazbatasına yazılması gereğine de işaret edilmiştir.

Ancak vekil eden şirket ANONİM ŞİRKET olup anonim şirketlerde tebligatın  sırası ile tebliğe yetkili kişilerin durumunu ve onlara tebliğ edilmeme nedeninin şerh edilmesi gerekir ilen hiçbir açıklamaya yer vermeden doğrudan vekil eden şirket çalışanına yapılmıştır.

Öncelikle vekil edenin hak kaybına uğramaması ve telafisi imkansız zararlara maruz kalmaması adına İİK. M.72/3 “…borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.” gereğince teminatın mahkemeniz veznesine depo edileceğini, …İcra Müdürlüğü 20…/…. E. Sayılı dosyasına yatırılacak borç miktarının alacaklı tarafından tahsil edilmemesi adına ihtiyati tedbir kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

… İcra Müdürlüğü 20…/…. E sayılı dosyasında borçlu … vekil eden şirkette …/…/… tarihine kadar hissedar ise de …/…/… tarihinde alınana karar ile bu tarihten önce yapılan hisse devir işleminin kabul edilmesi ve devralanın pay defterine işlenmesi ile vekil eden şirkette herhangi bir hak ve alacağı kalmamıştır.

İzah edilen sebeplerle; vekil eden şirketin dava dışı takip borçlusu …’e herhangi bir borcu bulunmadığının Sayın Mahkemenizce tespit edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DELİLLERİMİZ        :              1.…. İcra Müdürlüğü 20…/…. E. sayılı dosyası

 2.Üçüncü haciz ihbarnamesi fotokopisi,

                                               4.Vekil eden şirkete ait ticari defterler,

5.Tanık, yemin, bilirkişi ve sair her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM:            Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 

….. İcra Müdürlüğü 20…./…. E. Sayılı dosyasında dava dışı borçlu …’ün vekil eden şirketten hiçbir hak ve alacağının bulunmadığının tespiti ile davamızın KABULÜNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…./….

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                         Av. 

 

 

 

Bir Cevap Yazın