DİLEKÇELER

Menfi tespit Davası Dilekçe Örneği

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği; Aşağıda yer alan dilekçe örneği kullanılmış bir dilekçe örneği olup başarı elde edilmiştir. Cari ilişkilerde karşılıklı ibraname imzalamak yahut cari ekstre üzerinde karşılıklı mutabakat sağlamak önem arz etmektedir. Diğer menfi tespit davası dilekçe örneği ne buradan, ilgili mevzuata ise buradan ulaşabilirsiniz. Yardımcı olması ümidiyle;

Resim Steve Buissinne tarafından Pixabay‘a yüklendi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

…..

 

 

DAVACI           :

VEKİLİ            :

                   

DAVALI               :

VEKİLİ                 :

KONU                   :

AÇIKLAMALAR   :

 

Öncelikle ekli vekaletname uyarınca ………….Şti. vekiliyiz.

 

……. İcra Müdürlüğü ……… E. Sayılı dosyasında takip alacaklısı davalı …..tarafından, dava dışı anılan dosyada takip borçlusu olan …….’ün kendisine olan ……….TL lik borcuna istinaden tarafımıza İİK m.89/1 gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.

 

……..tarihinde 1. Haciz ihbarnamesi, ……… tarihinde ise 2. Haciz ihbarnamesi gönderilmiş, ancak sehven anılan ihbarnamelere tarafımızca itiraz edilememiştir. Nihayetinde ……..tarihinde 3. Haciz ihbarnamesi gönderilmiş ve anılan borç vekil eden şirketin zimmetinde sayılmıştır.

 

Vekileden şirketin borçlu ……ile ticari ilişkisi …………………………….. adresinde kahve işletmeciliği için verilen bayilikten ibaret olup vekil eden şirket tüm ticari ilişkileri boyunca ……….’den hep alacaklı olmuştur. ………işletmesini yaptığı şube de vekiledenden kahve vs. malzemeleri alarak işletmesini gerçekleştirmek zorunda olduğundan işletmeyi işlettiği süre içerisinde vekil eden şirketten ürün aldığı için vekileden şirkete hep borçlu olarak kalmıştır. Kaldı ki; bayii ve bayilik arasındaki bu ilişkide bayilik veren vekileden şirketin bayisine borçlu olması da hayatın olağan akışına aykırıdır.  Dava dışı …… şubeyi işlettiği süre içerisinde ………adı altında yanında adi ortaklık kurduğu ……………… ile bu işi devam ettirmişler ve faturalarda ……..adına kesilerek kendisine tebliğ edilmiş ve ticari defter ve kayıtlarda bu isim ile kayda geçmiştir.

 

Devamında; bu ticari ilişkide taraflarca ekte sunulu …….tarihli fesih protokolü ile karşılıklı mutabakat sağlanarak feshedilmiştir. Ekli fesih protokolü hükümlerinde yer alan “taraflar, yukarıda anılan sözleşmeler ile ilgili olarak birbirlerinden herhangi bir alacaklarının ve hak taleplerinin olmadığını alınamayan bir hakkın veya yerine getirilemeyen bir hükmün bulunmadığını karşılıklı olarak ve açıkça beyan ve taahhüt ederler.”  ibaresinden anlaşılacağı gibi dava dışı borçlu tarafından vekil eden şirketten herhangi bir alacağının olmadığı açıkça beyan edilerek imza altına alınmıştır.  Fatura ,cari hesap ve alacak verecek ilişkisi bu hali ile  son bulmuş ve baştan beri kendisi ile kurulan ticari ilişki boyunca vekil eden şirket …. hiç borçlu olmamıştır.

 

İzah edilen sebeplerle ; vekil eden şirketin dava dışı takip borçlusu

….’e herhangi bir borcu bulunmadığının Sayın Mahkemenizce tespit edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DELİLLERİMİZ   :         1.……İcra Müdürlüğü …… E. sayılı dosyası

                                     2.….. tarihli fesih protokolü,

                                     3.Üçüncü haciz ihbarnamesi fotokopisi,

                                      4.Vekil eden şirkete ait ticari defterler,

                                      5.Tanık, yemin, bilirkişi ve sair her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM:       Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 

…..İcra Müdürlüğü ……E. Sayılı dosyasında dava dışı borçlu ……ün vekil eden şirketten hiçbir hak ve alacağının bulunmadığının tespiti ile davamızın KABULÜNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…/…

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

Bir Cevap Yazın