DİLEKÇELER

Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Tahliye davası dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır. Tahliye talepli icra takibi açılmasının akabinde kanunda belirtilen 30 günlük süre içerisinde davalı/borçlu tarafından takibe itiraz edilmemesi, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemesi halinde İcra Hukuk Mahkemesine tahliye davası açılacaktır.

 

Resim PagDev tarafından Pixabay‘a yüklendi

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİSAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                       :
VEKİLİ                         : Av.

DAVALI                       :

DAVA KONUSU          : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla … İcra Müdürlüğünün 20../…. Esas sayılı dosyası ile başlatılan kira alacağına ilişkin takibe istinaden … adresindeki taşınmazın tahliyesi talebi içeren dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Ekli vekaletname uyarınca davacı vekiliyiz. (Ek:1)

1- Vekil eden ile davalı arasında …/…/… tarihli kira sözleşmesi (Ek:2) sebebiyle…. adresindeki taşınmaza ilişkin kira ilişkisi bulunmaktadır.

2- Davalı şirket tarafından, …,…,… ayı kira bedelleri ile …,…,…ayı kira bedelleri ödenmemiştir.

3- Bahsedilen kira bedellerinin tahsili amacı ile …İcra Dairesi 20…/… E. Sayılı dosyası ile takip başlatılarak davalı borçluya örnek 13 ödeme emri gönderilmiştir. Ödeme emri davalı şirkete ../…/… tarihinde tebliğ edilmiş olup, 30 günlük süre içerisinde davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi takibe itiraz da edilmemiştir.

4- Bu nedenlerle İİK md. 269 vd. Uyarınca süresi içerisinde kiralanan taşınmazın tahliyesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, TBK, İİK, Sair Mevzuat.

DELİLLER :
…. İcra Müdürlüğü 20…/…. Esas sayılı dosyası,  kira sözleşmesi, banka kayıtları, ticari defterler, bilirkişi, tanık, keşif, yemin ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

– Davamızın kabulü, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekil eden tarafından davalıya kiraya verilen …. adresindeki taşınmazın TAHLİYESİNE,
– Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…/…

Saygılarımızla;
Davacı Vekili
Av.

EKİ :
1-Vekaletname sureti
2-Kira Sözleşmesi

 

Diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın