DİLEKÇELER

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın iptali dava dilekçesi örneği aşağıda yer almakta olup diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Resim Peggy und Marco Lachmann-Anke tarafından Pixabay‘a yüklendi

…NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI(ALACAKLI) :
VEKİLİ                     : Av.Fatih DEMİRTOP

DAVALI(BORÇLU)    :
VEKİLİ                     :Av.

DAVA KONUSU       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla …. İcra Müdürlüğünün 20…/…. Esas sayılı dosyasında davalı(borçlu) tarafından yapılan haksız ve yasal dayanaktan yoksun itirazın iptali ile talep edilen miktar (harca esas değer) yönünden icra takibinin kaldığı yerden devamına, talep edilen miktarın dava sonuna kadar işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınmasına, takip konusu asıl alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebidir.

HARCA ESAS BEDEL : ….İcra Müdürlüğü 20…./…. Esas sayılı dosyaya yatırılan peşin harcın mahsubu taleplidir.)

AÇIKLAMALAR :

Ekli vekaletname uyarınca davacı vekiliyiz. (Ek:1)

Vekil edenin davalı(borçlu)dan alacağının tahsili için …/…/… tarihinde …İcra Dairesi 20…/…. e. Numaralı dosya ile alacağını takibe başlanmıştır. Ödeme emri davalıya tarihinde tebliğ edilmiş ve davalı süresi içerisinde icra takibine BORCUN TAMAMINA . ÖDEME EMRİNE, FAİZ ORANINA VE İŞLEMİŞ FAİZE, FERİLERİNE itiraz ederek takibi durdurmuştur. Davalının yaptığı bu itiraz haksız ve kötü niyetlidir. Şöyle ki ;

 

Davalı şirket, borcun tamamına itiraz ettikten sonra dosya borcuna ilişkin tarafımıza toplamda …. TL tutarında haricen kısmi ödemeler yapmıştır. Bu nedenle borca yapılan itirazın haksız ve kötü niyetli olduğu sübuta ermiştir.

Ancak yine de belirtmemiz gerekir ki ; vekil eden ile davalı şirket arasında, faturalara konu mal alım-satımından kaynaklanan borç ilişkisi mevcuttur. Vekil eden faturaya konu malları davalı(borçlu) şirkete teslim etmiştir. Teslime ait ;

…/…/… tarihli ….TL bedelli faturayı …/…/…tarihinde,

…/…/… tarihli ….TL bedelli faturayı …/…/…tarihinde,

…/…/… tarihli ….TL bedelli faturayı …/…/…tarihinde,

…/…/… tarihli ….TL bedelli faturayı …/…/…tarihinde,

…/…/… tarihli ….TL bedelli faturayı …/…/…tarihinde,

Vekil eden şirket posta yolu ile göndermiş ve faturalar tarafımıza iade edilmediği gibi kabul edilmediğine dair bilgi de verilmemiştir. TTK 21/2 maddesinde “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” denmekle birlikte bu konuda Hukuk Genel Kurulu’nun 24/01/2018 tarih ve 2018/4 Esas ve 2018/80 Kararında;

“Nitekim 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bir faturayı alan kimsenin, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde içeriği hakkında bir itirazda bulunmamış olması hâlinde, bunun içeriğini kabul etmiş sayılacağına dair bir adi kanuni karine öngörülmüştür. Aksi ispat edilebilen bu kanuni karine çerçevesinde faturayı tebliğ alan fakat yasal süresi içinde itiraz etmeyen alıcı, faturada gösterilen mal veya hizmeti teslim aldığını ve faturada yazılı tutardan sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Faturaya itiraz hâlinde ispat yükü yer değiştirir ve bu kez satıcı veya hizmet sağlayıcısı o miktarda mal ve hizmeti teslim ettiğini ve bedelin faturada yazılı olduğu tutar kadar olduğunu ispat yükü altına girer.” denmiştir.

İşbu Yargıtay içtihadı ışığında davalı şirket süresi içinde faturaya itiraz etmemiş olduğundan, ispat yükünün davalıya geçeceği sübuta ermiştir.

Yukarıda açıkladığımız nedenler doğrultusunda davalının borca itirazı haksız ve kötü niyetli olup icra takibini sürüncemede bırakmaya yöneliktir. Hal böyle iken davamızın kabulü ile itirazın iptaline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, TBK, İİK, Sair Mevzuat.

DELİLLER :
1-…. İcra Müdürlüğünün 20../… Esas sayılı dosyası
2-Tarafların Anlaşamadıklarına Dair Arabuluculuk Son Tutanağı
3-Sayın Mahkeme gerekli görürse Bilirkişi ve tanık, yemin ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

– Davamızın kabulü, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla …. İcra Müdürlüğünün 20../….Esas sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan haksız ve yasal dayanaktan yoksun itirazların iptali ile icra takibinin kalan dosya borcu yönünden devamına,

– Haksız ve kötüniyetli itiraz sebebi ile %20 dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

-Talep edilen miktarın dava sonuna kadar işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınmasına,

– Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…/…

Saygılarımızla;
Davacı Vekili
Av.

EKİ :
1-Vekaletname sureti

 

Bir Cevap Yazın