DİLEKÇELER

Çek Şikayeti Dilekçesi

Çek şikayeti, karşılıksız çek keşide etme suçunu gerçekleştiren kişi hakkında kanunda belirtilen sürelerde İcra Hukuk Mahkemesine gerçekleştirilecektir. Çek şikayeti nde önemli kanun maddeleri aşağıda yer almaktadır.  Diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

Şikayet süresi :
Madde 347 – (Değişik: 31/5/2005-5358/19 md.)
Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay
ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

5941 Sayılı Çek Kanunu

Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
MADDE 5 – (1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme
tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi
yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak,
binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek
bedelinin karşılıksız kalan miktarı, (…)(2) az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri
olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve
karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile
ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak verilen çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan itirazlar bakımından 9/6/1932
tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü
uygulanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun
347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin
hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının
açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri
mahkemesinde görülür.

 

Resim Clker-Free-Vector-Images tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

….

 

İcra Dosya No:

 

Şikayetçi         :

Vekili              :Av.

                        –Adres

Sanık               :

                        -Adres

Konu               

Açıklamalar   :

 

  1. Ekli vekaletname uyarınca şikayetçi vekiliyim.
  2. Sanık … A.Ş. bankasının … Şubesine ait …seri nolu …/…/… keşide tarihli …. TL (…TL) bedelli çeki keşide ederek müvekkil şirkete vermiştir.
  3. Çek, süresinde ibraz edildiğinde(ibraz tarihi …/…/…) karşılıksız olduğu görülmüş, çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.
  4. Çek bedelinin ödenmemesi üzerine tarafımızca icra takibi başlatılmış olup dosya numarası yukarıda bildirilmiştir. Ayrıca işbu şikayeti yapma gereği hasıl olmuştur.
  5. Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak sanık hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ederiz.
  6. Neticeten, Sayın Mahkemenizce sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini ve kararın ilgili yerlere ve Risk Merkezine gönderilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DELİLLERİMİZ       :Suça konu çek, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve resen gözönünde bulundurulacak nedenler doğrultusunda;

  1. Öncelikle koruma tedbiri olarak, sanık hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasına, bu kararın ilgili yerlere ve UYAP SİSTEMİ üzerinden Risk Merkezine gönderilmesine,
  2. Sanığın eylemine uyan, karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına, kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezine gönderilmesine, vekalet ücreti ile yargılama harç ve giderlerinin sanık üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Şikayetçi Vekili

Av. 

 

Bir Cevap Yazın