DİLEKÇELER

Taahhüdü İhlal Dava Dilekçesi

Taahhüdü İhlal Dava Dilekçesi Örneği;

Taahhüdü İhlal suçu, İcra ve İflas Kanununun 111. ve 340. maddelerinde yer almaktadır. İlgili madde hükümleri aşağıda olup, şartların gerçekleşmesi halinde kişi İcra Ceza Mahkemesine Taahhüdü İhlal davası açabilecektir.

Taksitle ödeme:
Madde 111 – Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle
ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.
Şukadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte
biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla
olmaması şarttır.
(Ek fıkra: 9/11/1988-3494/13 md.; Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/26 md.)
Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya
sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme
veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı
yerden işlemeye başlar.
(Değişik fıkra: 9/11/1988-3494/13 md.) Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra
muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza:
Madde 340 – (Değişik: 31/5/2005-5358/11 md.)
111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan
borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti
üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun
tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir;
ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı
tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

Resim ElisaRiva tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

YAKINAN                  :

VEKİLLERİ                 :Av.

-Adres

SANIK                       :…. ŞİRKETİ’ni münferiden temsile yetkili ….(TCKN:…..)

-Adres

SUÇ                           :Taahhüdü ihlal

SUÇ TARİHİ              :…/…/….

 

AÇIKLAMALAR        :

Borçlu sanık …. ŞİRKETİ’ni münferiden temsile yetkili ….’nın, alacaklı müvekkilimiz …. Ne olan borcundan dolayı ….İcra Müdürlüğü’nün 20…/…. E. sayılı dosyası ile hakkında icra takibine geçilmiştir.

Takibin kesinleşmesi üzerine gidilen haciz sırasında borçlu …. ŞİRKETİ’ni münferiden temsile yetkili ….borcunun tamamını …./…./… tarihinde ödeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur.

Taahhüt etmiş bulunduğu …/…/…. tarihinin geçmiş olmasına rağmen borçlu dosya borcunu ödememiştir.

Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ederiz.

 

HUKUKİ SEBEPLER :İİK.ilgili maddeleri

DELİLLER                 :….İcra Müdürlüğü’nün 20…/…. E. sayılı dosyası.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı taahhüt etmiş olduğu tarihte borcunu ödemeyen borçlu …. ŞİRKETİ münferiden temsile yetkili ….’nın cezalandırılmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim…./…/….

 

Yakınan Vekili

Av.

 

 

Eki: Vekaletname sureti

 

Diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın