DİLEKÇELER

Sigara Cezası – İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Sigara cezasına itiraz dilekçesi; 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasının İhlal edilmesi gerekçesiyle tanzim edilen idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır.

Resim OpenClipart-Vectors tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN           :

VEKİLİ                      :Av.

İTİRAZ KONUSU     :…. Kaymakamlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen …. sayılı yazı bildirilen 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasının İhlal edilmesi gerekçesiyle ile tanzim edilen …. TL (….TL) bedelindeki idari para cezasına itirazlarımızdan ibarettir.

İTİRAZ MİKTARI    :…. TL (….TL)

 

AÇIKLAMALAR      :

 

Ekli vekaletname uyarınca itiraz eden vekiliyim.

Vekil eden şirkete …/…/…. tarihinde ve 00:00 sıralarında düzenlenen denetimde 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanmasının ihlal edilmesinden bahisle … TL (….TL) bedelinde idari para cezası tanzim edilmiş olup anılan idari para cezasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olması gerekçesiyle işbu itirazı etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

 

…. İlçe Emniyet Müdürlüğü …Polis Amirliği tarafından …/…/… tarihi 00:00 sıralarında yapılan denetime istinaden ekte bulunan tutanak düzenlenmiştir. Anılan tutanakta “işyerinin açılı-kapanır düzenekle kapatılmış olan bölümünde müşteri masalarında, içlerinde yanan sigaralar ile izmaritler ve kül olan çok sayıda kül tablası bulunduğu görülmüş, sigarayi içerken şahıs görülmediği için şahsa idari işlem uygulanmamıştır.” denilmekteyse de oluş şu şekildedir;

 

Vekil eden şirket sigara içen müşteriler tarafından kullanılması maksadıyla açılır kapanır düzenek olarak adlandırılan kısmın dış alanında küllük bulundurmakta, belirli aralıklarla da personeller tarafından bu küllükler boşaltılmak ve temizlemek maksadı ile açılır kapanır düzenek olarak ifade edilen kısımdan geçilerek bar kısmına getirilmektedir. Denetim için vekil eden şirkete ait işyerine gelinmesinden hemen önce kafe personeli tarafından küllükler toparlanmış ve bar kısmına götürülürken sipariş geldiği için müşteriyi bekletmemek adına, elinde bulundurduğu küllükler personel tarafından masa üzerine koyulmuştur. Bu esnada da denetim için vekil edene ait işyerine gelinmiş ve 4207 sayılı Kanun Hükümlerine muhalefet edildiğinden bahisle işbu idari para cezası tanzim edilmiştir.

 

Denetim tutanağında da yer alan  “…sigarayi içerken şahıs görülmediği için şahsa idari işlem uygulanmamıştır.” ibaresi de olayın oluşunun izah ettiğimiz şekilde olduğunu destekler niteliktedir. Sigarayı içen şahıs görülmeden yanan izmaritlerin bulunmasına ilişkin ibare ise mantık kuralları ile uyuşmamaktadır.

 

Kaldı ki sigara denetimi yapan denetim görevlileri tarafından denetim esnasında 4207 sayılı kanunun ilgili maddesinin ihlal edildiğinin tespiti için usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak, varsa ihbarda bulunan şikayetçinin veya diğer kişilerin beyanlarını içeren tutanak ve ispata yarar görsel dokümanlar (fotoğraf, video kaydı vs.) bulundurulmalıdır. Yalnızca tutanaktan yola çıkılarak idari para cezası tanzim edilmesi denetim  görevlilerinin açıkça suistimaline ve keyfi uygulamalarına açıktır ki  bu durum hiçbir hukuk anlayışı ile bağdaşmamaktadır.

 

Sayın Mahkmenizce de anlaşılacağı üzere hakkaniyetten ve hukuki dayanaktan yoksun itirazımıza konu idari para cezasının iptalinin gerektiği aşikardır.

 

İtirazımıza konu idari para cezası vekil eden şirket tarafından ekte de görüleceği üzere …/…/… tarihinden ödenmişse de açıklanan gerekçelerle hukuka ve hakkaniyete aykırı idari para cezasının İPTALİNE, …/…/… tarihinde ödenen bedelin iadesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DELİLLERİMİZ                   : …/…/… tarihi 00:00 sıralarında yapılan denetime istinaden ekte düzenlenen tutanak, …. Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından idari para cezası kararına ilişkin ….sayılı yazı, …/…/… tarihli cezanın ödendiğine ilişkin alındı belgesi ve diğer her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM                :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

…..Kaymakamlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen …. sayılı yazı bildirilen 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasının İhlal edilmesi gerekçesiyle ile tanzim edilen …. TL (…..TL) bedelindeki hukuka ve hakkaniyete aykırı idari para cezasının İPTALİNE, vekil eden şirket tarafından …/…/… tarihinde ödenen bedeline iadesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Sigara cezasına itiraz dilekçesi yanında, site içerisinde yer alan diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Bir Cevap Yazın