DİLEKÇELER

İcra İtiraz Dilekçe Örneği

İcra itiraz dilekçe örneği; gönderilen ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde sunulması gereken itiraz dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

 

Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                  :20../…. E.

BORCA VE YETKİYE
İTİRAZ EDEN BORÇLU :
ADRES                         :

VEKİLİ                          :Av.

ADRES                         :

ALACAKLILAR              :1-
2-
3-

VEKİLİ                          :Av.
ADRES                         :

KONUSU                      :Yetkiye ve borca itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Vekil eden hakkında, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri, …/…/… tarihinde müvekkile tebliğ edilmiş olup, 7 günlük yasal süresi içerisinde yetkiye ve borca itiraz ediyoruz.

İİK m.50 “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur.” Denilmekte, Hukuk Muhakemeleri Kanunun yetkiye ilişkin 6. Maddesinde ise “Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir” , İİK.nun 50. maddesinde “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur.” denilmektedir. İlgili kanunlarda bulunan yetkiye ilişkin hükümler göz önüne alındığında, ödeme emrinde de görüleceği üzere vekil eden ikametgah adresi …..’dır. Dolayısıyla icra takibine yetkili mercii …. İCRA DAİRELERİ dir.

Aynı zamanda vekil eden, takibe konu olan borcu kabul etmemektedir.

İddia edilen alacak yargılamayı gerektirmektedir.

Yukarıda anlatılanlarla, icra takibine karşı yetkili icra dairesinin …. olması hasebiyle yetki yönünden ve tebliğ edilen ödeme emrinde belirtilen borcun TAMAMINA,FAİZ ve FERİLERİNE vekileden adına itiraz ediyoruz, gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz. …/…/…

TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, yetkiye ve borca olan itirazlarımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz…./…/…

 

İtiraz Eden Vekili
Av.

 

Diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın