İHTARNAMELER

Haksız İşgalin Sonlandırılması ve İşgal tazminatı Hk.

Haksız işgal halinde malik tarafından, haksız işgalin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde veya işgalin başlamasından itibaren en geç 1(bir) yıl içerisinde  ilgili yer kaymakamlığına başvuru yapılacak işgalin sonlandırılması talep edilebilir. Bu sürelerin geçirilmesi halinde başvurulacak yol mahkemelerdir. Öncesinde aşağıdaki şekilde bir ihtarnamenin gönderilmesi elinizi güçlendirecektir.

 

Resim Brett Hondow tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

…. (   ). NOTERLİĞİNE

 

Keşideci                     :…..(TCKN:………….)

-Adres

Vekili                          :Av.

-Adres

Muhatap                    :

-Adres

Konu                          : ….adresinde  vekil edene ait konutun tarafınızca gerçekleştirilen haksız işgalinin sonlandırılmasına ve …./…./…. tarihinden itibaren … TL işgal tazminatının                                              ödenmesine ilişkin ihtarnamedir.

Açıklamalar               :

Ekli vekaletname uyarınca keşideci vekiliyim.

……adresinde yer alan konut vekil eden tarafından …/…/… tarihinde satın alınmış olup bu tarihten beri tarafınızca haksız olarak işgal edilmektedir.

Öncelikle …………… adresinde yer alan konutun haksız işgalinin, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 10(on) gün içerisinde sonlandırılmasını, akabinde yine işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 10(on) günlük süre içerisinde, …/…/… tarihinden itibaren rayiç kira bedelleri baz alınarak hesap edilmiş ….TL işgal tazminatının …. IBAN numarasına yatırılmasını aksi takdirde haksız işgalin sonlandırılmasına ve …/…./… tarihinden itibaren tarafımıza ödenmesi gereken işgal tazminatına ilişkin hukuki yollara başvurulacağını, bu uğurda doğabilecek yargılama giderleri vekalet ücreti, harç, masraf ve sair giderlerin tarafınıza yükletileceğini, her türlü hukuki yollara başvurma hakkımız ve fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekil eden adına ihtaren bildiririz. …/…/…

 

Keşideci Vekili

Av. ….

 

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafıma tevdiini dilerim…./…/…

 

Saygılarımla,

Keşideci vekili

Av.

 

Bu konuya yardımcı olabilecek elatmanın önlenmesi ve ecrimisil hk yargıtay kararına gözatabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın