Hukukarar Blog

Haksız İşgalin Sonlandırılması ve İşgal tazminatı Hk.

Haksız işgal halinde malik tarafından, haksız işgalin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde veya işgalin başlamasından itibaren en geç 1(bir) yıl içerisinde  ilgili yer kaymakamlığına başvuru yapılacak işgalin sonlandırılması talep edilebilir. Bu sürelerin geçirilmesi halinde başvurulacak yol mahkemelerdir. Öncesinde aşağıdaki şekilde bir ihtarnamenin gönderilmesi elinizi güçlendirecektir.     …. (   ). NOTERLİĞİNE   Keşideci … Okumaya devam et Haksız İşgalin Sonlandırılması ve İşgal tazminatı Hk.

Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Hk. Yargıtay Kararı

Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası; 1. HD. 30.05.2016 T. E: 2014/18020, K: 6595 Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davasında ilke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayice göre belirlenir.… Okumaya devam et Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Hk. Yargıtay Kararı

Değer Kaybı Tazminatı Davası

Değer kaybı tazminatı davası dilekçe örneği aşağıda yer almakta olup diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.     NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE …   DAVACI                    : VEKİLİ                      :Av. DAVALILAR             :1….OTOMOTİV –  2. – KONU                      :Kazanç kaybı tazminatı davasıdır.   AÇIKLAMALAR      :   Ekli vekaletname… Okumaya devam et Değer Kaybı Tazminatı Davası

İcra İtiraz Dilekçe Örneği

İcra itiraz dilekçe örneği; gönderilen ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde sunulması gereken itiraz dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.   …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO                  :20../…. E. BORCA VE YETKİYE İTİRAZ EDEN BORÇLU : ADRES                         :… Okumaya devam et İcra İtiraz Dilekçe Örneği

Sigara Cezası – İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Sigara cezasına itiraz dilekçesi; 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasının İhlal edilmesi gerekçesiyle tanzim edilen idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır.   NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE …   İTİRAZ EDEN           : VEKİLİ                      :Av. – İTİRAZ KONUSU     :…. Kaymakamlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen …. sayılı yazı bildirilen 4207 sayılı Kanun… Okumaya devam et Sigara Cezası – İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Dava Arkadaşlığı

Dava arkadaşlığı;  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun İkinci ayrımında dava arkadaşlığından bahsedilmiştir. Dava arkadaşlığının iki türü olup ihtiyari dava arkadaşlığı ve mecburi dava arkadaşlığıdır.   İhtiyari dava arkadaşlığı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 57/1 maddesinde yer almakta olup madde metni aşağıda yer almaktadır. “MADDE 57- (1) Birden çok kişi, aşağıdaki hâllerde birlikte dava açabilecekleri gibi… Okumaya devam et Dava Arkadaşlığı

İşe İade Davası

İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin haksız nedenle feshedilmesi halinde işçilik alacaklarını talep ettiği alacak davasını ikame etmek yerine, işçinin işine geri dönmek istemesi halinde başvurabileceği bir yoldur.  İşe iade davası nın işçi lehine sonuçlanması halinde kararda, işçinin işe iadesine, işçinin işe iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar olan ücretine ve işe iadesinin gerçekleştirilmemesi halinde ödenecek tazminata… Okumaya devam et İşe İade Davası

Yargıtay Kararı ; 3HD 19/5073 E. – 20/5073 K. 07.07.2020

Yargıtay Kararı; Kiracının taşınmazdan erken tahliyesi nedeniyle mahrum kalınan kira bedeline ilişkin açılan itirazın iptali davasının kabulü halinde icra tazminatına hükmedilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir. ,     Kira sözleşmesindeki “kiracının 3 ay öncesinden ihbarda bulunmak kaydıyla kiralananı tahliye edebileceğine” ilişkin tarafların serbest iradesi ile konulan şartın geçerli olup tarafları bağlar. Kiracının… Okumaya devam et Yargıtay Kararı ; 3HD 19/5073 E. – 20/5073 K. 07.07.2020

2330 Sayılı Kanun

  2330 Sayılı Kanun;     NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN   Kanun Numarası                 : 2330 Kabul Tarihi                         : 3/11/1980               Amaç  Madde 1 – Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle , trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin… Okumaya devam et 2330 Sayılı Kanun

Taahhüdü İhlal Dava Dilekçesi

Taahhüdü İhlal Dava Dilekçesi Örneği; Taahhüdü İhlal suçu, İcra ve İflas Kanununun 111. ve 340. maddelerinde yer almaktadır. İlgili madde hükümleri aşağıda olup, şartların gerçekleşmesi halinde kişi İcra Ceza Mahkemesine Taahhüdü İhlal davası açabilecektir. Taksitle ödeme: Madde 111 – Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal… Okumaya devam et Taahhüdü İhlal Dava Dilekçesi

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.


Blogumu Takip Edin

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.